Anslutning av serverhallar i Gävle och Sandvikens kommun

Här har vi samlat information om de samråd som berörs av Vattenfall Eldistributions uppdrag att ansluta planerad effektkrävande verksamhet i Gävle och Sandvikens kommun.

Bakgrund

Vattenfall Eldistribution har, i enlighet med ellagen, fått i uppdrag av Microsoft att ansluta planerad effektkrävande verksamhet från tre planerade verksamhetsområden: Ersbo, Stackbo och Tuna. Microsoft har, i likhet med basindustrier och samhällskritiska kundkategorier, mycket höga krav på tillgängligheten i elleveransen vilket ger behov av anslutning till ett robust elnät som klarar olika typer av störningar utan att driftsäkerheten påverkas.

Till följd av kundens effektbehov krävs att det uppförs en ny station vid Ersbo och en i Tuna. För att säkerställa leveranssäkerheten planeras även anslutning av en ny station till Svenska Kraftnäts (SvK) station Ängsberg. En utbyggnation av stationen Stackbo planeras också, benämnd Öby. Flera tillståndspliktiga ledningar kommer behöva uppföras mellan ovan nämnda stationer för att säkra effektbehov och leveranssäkerhet till Microsofts verksamhet.

Koncession inlämnad för två 132kV ledningar på sträckan Öby-Ängsberg i Gävle kommun

Uppdaterat: 2021-03-17

Den 16 mars 2021 lämnade Vattenfall Eldistribution in ansökan 3 av totalt 4 för att möjliggöra anslutning av Microsofts serverhallar i Gävle och Sandviken. Ansökan omfattar två stycken 132kV ledningar som sträcker sig mellan planerad transformatorstation Ängsberg och ny station Öby (utbyggnation av station Stackbo).

Miljökonsekvensbeskrivning Öby-Ängsberg 400 kV

Koncessionskarta Öby-Ängsberg 400kV

På Energimarknadsinspektionens webbplats kan du läsa om hur du tar del av en ansökan i sin helhet. Övrig koncession planeras att lämnas in under andra kvartalet 2021.

Vad händer nu?

Uppdaterat: 2021-04-01

Från och med den 7 april och några veckor framåt kommer vi att gå längs den förordade sträckningen för att genomföra en okulärbesiktning . Denna besiktning kommer göras för att se hur vägar, natur, markförhållanden och miljö ser ut. Detta arbtete utgör en tidig del av detaljprojekteringen. Vi kommer inte göra någon åverkan utan endast promenera längs sträckan. Vi håller oss på mark enligt överenskommelser med fastighetsägare och även vägar i enlighet med allemansrätten. Inga störande ljud skall förekomma.

Var är vi nu?

I figuren nedan illustreras hur samrådsprocessen, för aktuellt projekt, ser ut och i vilken del av processen vi befinner oss i dagsläget. Då det i aktuellt projekt finns flera delprojekt skiljer sig tidsläget något åt:

  • Grön markering visar tidsläget för delprojekt Tuna-Stackbo/Ängsberg.
  • Gul markering redogör för tidsläget för övriga delprojekt.
  • Övriga blå markeringar visar den övergripande samrådsprocessens olika steg.


Observera att för delprojekt Tuna-Stackbo/Ängsberg har Vattenfall Eldistribution själva gjort bedömningen att projektet medför betydande miljöpåverkan vilket betyder att länsstyrelsen inte behöver fatta beslut kring detta.

process-gavle-sandviken.jpg

Tillståndsprocessen

När en ny ledning ska byggas måste nätbolaget ansöka om tillstånd (koncession). I ellagen finns bestämmelser som reglerar detta. Det är en komplex och lång process vars syfte är att ta hänsyn till bostäder, infrastruktur, natur, djur- och kulturvärden. Övervakande och beslutande myndighet är Energimarknadsinspektionen. När tillståndet/koncessionen har vunnit laga kraft, börjar det faktiska arbetet med att bygga ledningen.

Vid en ansökan om nätkoncession för linje (tillstånd) finns flera parametrar där myndigheter ska granska underlag och fatta beslut. Länsstyrelsen ska besluta om betydande miljöpåverkan inom 60 dagar från det att de tagit del av samrådsredogörelsen. När ansökan är inskickad till Energimarknadsinspektionen har de en handläggningstid på ca 18 månader innan de fattar beslut kring koncession. I aktuellt projekt planeras ledningarna att tas i drift under år 2024.
Läs mer om tillståndsprocessen här

Förslag till departementet med åtgärder för att säkerställa utbyggnaden av elnätet

Den 2021-01-29 lämnades ett förslag från regionnätsföretagen och Svenska kraftnät angående förtydligande av tillämpning av gällande regelverk samt åtgärder för att ge rätt förutsättningar för utbyggd kapacitet inom transmissions- och regionnäten. Det handlar framför allt om frågor rörande luftledning som primärt teknikval, ett ökat system- och beredskapsperspektiv samt riksintresse för energidistribution.
Läs skrivelsen till departementet här

Informationsfilm

I den här filmen berättar vi om Vattenfall Eldistributions roll och uppdrag att bygga upp ett driftsäkert elnät för att förse Microsofts datacenter i Gävle och Sandviken. I filmen förklarar vi de överväganden som måste göras i valet av luftledning kontra markkabel. Vi förklarar även hur tillståndsprocessen för att bygga elnät går till, men också hur vi informerar de som berörs av kommande byggnationer.

Kontakt

Vattenfall Eldistribution

Övriga frågor: gavlesandviken@vattenfall.com

Mediefrågor: Vattenfall Eldistributions presstelefon, tel. 08-739 60 60

Microsoft

Kontakta Microsoft på: datacentersw@outlook.com

Sandviken

Kontakta medborgarservice på 026-24 00 00 eller
medborgarservice@sandviken.se

Etablering av datacenter i Gävle-Sandviken (Sandvikens kommun)

För kontakt med kommunikatör på Sandviken kommun, vänligen kontakta wendy.juntunen@sandviken.se

Gävle kommun

Ta kontakt med Gävle kommuns kundtjänst på 026 - 17 80 00.

Etablering av datacenter i Gävle-Sandviken (Gävle kommun)

Fler kontaktuppgifter till Gävle kommun hittar du här

Läs mer om Trafikverkets arbete på Laggarbovägen

Telefon

Vattenfalls pressjour: 08-739 50 10

Dokument att ladda ner

Då projektet består av flera olika ledningssträckningar mellan olika stationer har Vattenfall Eldistribution valt att dela upp underlagen efter de olika delsträckorna. Se respektive rubrik nedan för att kunna ta del av de dokument som berör just dig.