Gideåbruk-Husum

Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) ansöker om förlängd nätkoncession för linje (tillstånd) för befintlig 40 kV luftledning mellan Gideåbruk och Husum i Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län.

Bakgrund
Vattenfall Eldistribution ansöker om förlängt tillstånd för en befintlig 40 kV luftledning samt två stycken mindre markkablar som utgår från luftledningen. Ledningen samt kablarna är befintliga och inga förändringar eller ingrepp planeras i samband med ett nytt tillstånd.

Den aktuella sträckningen byggdes år 1985 och är en viktig del i Vattenfalls regionnät och överför el inom ett större område till underliggande nät. Ledningen är därför av betydelse för en fungerande elförsörjning till närliggande orter och landsbygden i regionen.

Alternativ lokalisering på luftledningen
Den luftledning ansökan berör är befintlig och är till vissa delar lokaliserad parallellt med andra kraftledningar. En alternativ sträckning innebär ett flertal konsekvenser och större kostnader som påverkar miljön i närområdet och Vattenfall Eldistributions verksamhet negativt.

En ny dragning innebär att grävarbeten, schaktning och skogsavverkning till följd av nya ledningar behöver göras, vilket orsakar permanenta störningar för miljön i området.

En alternativ lokalisering av ledningen bedöms därmed inte vara relevant att  beskriva i detta skede. En flytt av ledningen anses inte vara till gagn varken för miljön eller för samhällsekonomin.

Vad händer nu?
Inför ansökan om tillstånd ska samråd genomföras i enlighet med 6 kap 4 § miljöbalken. Samråd för fortsatt tillstånd för befintlig ledning genomförs nu med myndigheter, organisationer, fastighetsägare och övriga som kan antas bli särskilt berörda av projektet. Alla synpunkter är viktiga för vårt fortsatta arbete. Vi tar tacksamt emot skriftliga synpunkter t.o.m. den 27 oktober 2017.

Synpunkter skickas till:
WSP Sverige AB, Att. Petra Sörman, Laholmsvägen 10, 302 66 Halmstad eller e-post petra.sorman@wspgroup.se.

Önskas ytterligare information eller få svar på frågor vänligen kontakta Petra Sörman på e-post petra.sorman@wspgroup.se.

Sista dag för synpunkter

27 oktober 2017

Kontaktperson

Petra Sörman