Gimmene-Hornamossen

Vattenfall Eldistributions samråd i Gimmene-Hornamossen.

Nya 33 kV-kraftledningar mellan Gimmene och Hornamossens vindkraftpark.

Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) har fått i uppdrag att undersöka möjligheterna för elanslutning av vindkraftparken Hornamossen i Habo kommun. Vindkraftparken planeras att anslutas till elnätet i befintliga transformatorstationen Gimmene, söder om Tidaholm. Vattenfall avser utforma ledningarna som markkablar. Från transformatorstationen Gimmene förläggs två nya 33 kV kraftledningarna i samma schakt fram till den första anslutningspunkten i parken där den ena ledningen slutar. Från denna punkt fortsätter sedan den andra ledningen till den andra anslutningspunkten.

Tillståndsprocessen
För de planerade kraftledningarna avser Vattenfall att ansöka om tillstånd hos Energimarknadsinspektionen, s.k. nätkoncession för linje. Inför koncessionsansökan genomförs nu samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken (1998:808). Samrådet sker i två steg, först ett stråksamråd vilket genomföres i slutet av 2015 och nu ett sträckningssamråd.

Samråd utförs med länsstyrelse, kommun, statliga myndigheter, organisationer, enskilda fastighetsägare samt allmänheten i övrigt som kan antas bli berörd. Syftet med samrådet är att informera alla samrådsparter om projektet samt ge möjlighet att lämna synpunkter på projektets utformning.
De synpunkter som inkommer under samrådsprocessen ska beaktas i det fortsatta arbetet med koncessionsansökan och miljökonsekvensbeskrivning (MKB). MKB biläggs tillståndsansökan vid inlämnandet till Energimarknadsinspektionen.

Sträckning
Vid stråksamrådet hade ett antal möjliga stråk identifierats. Stråken var breda och väl tilltagna för att ge stor flexibilitet. Utifrån stråksamrådets inkomna synpunkter, teknisk genomförbarhet m.m. har Vattenfall utarbetat ett förslag på sträckning för vilken det nu hålls samråd. Sträckningen följer stråken A, B, F, K och M.

Den totala sträckan mellan Gimmene transformatorstation och anslutningspunkterna är ca 17 km lång och följer i huvudsak befintliga vägar.

Till höger på denna sida finner du mer information om projektet. Samrådsunderlag, både för det tidigare genomförda stråksamrådet och det nya för sträckningssamråd, med bilagor finns för nedladdning.

Frågor och synpunkter
Synpunkter på projektet skickas skriftligen per post eller mail senast 25 april 2016. Har du frågor går det bra att ring eller maila. Telefontid vardagar mellan 10:00-12:00.

Jenny Johansson, Pöyry Sweden AB, Tel 070-214 35 45 E-post: elanslutning.hornamossen@poyry.com Postadress: Pöyry Sweden AB, Jenny Johansson, Skiffervägen 20, 224 78 Lund

Sista dag för synpunkter

25 april 2016

Kontaktperson

Jenny Johansson

Telefon

070-214 35 45