Grisberget och Stadsfjärden

Samråd kring föreslagna sträckningar för en ny 150 kV ledning mellan Grisberget och Stadsfjärden i Piteå kommun.

Vattenfall Eldistribution AB ska ansöka om tillstånd (s.k. nätkoncession för linje) för en ny 150 kV-ledning mellan Grisberget och station PT45 Stadsfjärden, Piteå kommun.

Syftet med den nya ledningen är att säkra elleveransen till Piteå stad samt möjliggöra ytterligare effektuttag i Piteåområdet. Den nya ledningen beräknas bli ca 2-3 kilometer lång.

Vattenfall Eldistribution AB genomför nu samråd enligt 6 kap 4§ miljöbalken för framtagna sträckningsalternativ. Detta samråd sker med berörda myndigheter, organisationer, fastighetsägare, närboende och allmänhet.

Ett samrådsmöte i form av öppet hus kommer att hållas i Nolia Konferens, lokal Tingsholmen den 7/12 mellan kl. 17:00-19:00. Öppet hus innebär att ni är välkommen den tid som passar er. På plats finns möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter till företrädare för Vattenfall Eldistribution.

Samrådsyttranden ska vara oss tillhanda senast den 31 december 2017. Skicka dessa via e-post till peter.ogren@ramboll.se eller adressera brev till: Ramböll Sverige AB, att. Peter Ögren, Föreningsgatan 15 B, 981 32 Kiruna.

Om ytterligare information önskas är ni välkomna att kontakta Peter Ögren, peter.ogren@ramboll.se eller 010-615 25 91.

Sista dag för synpunkter

31 december 2017

Kontaktperson

Peter Ögren

Telefon

010-615 25 91

Dokument att ladda ner

Samrådsunderlag med bilagor
Karta