Grundfors

Om- och nybyggnad av anslutningsledningar till en ny 150 kV station i Grundfors, Storumans kommun.

Bakgrund

Vattenfall Eldistribution AB planerar att förnya befintlig 150 kV station på ny plats i Grundfors då anläggningens tekniska livslängd börjar närma sig sitt slut, samtidigt som det finns förfrågningar om anslutning av uppemot 900 MW vindkraftsproduktion. Den nya ställverksplaceringen medför såväl flytt som nybyggnation av kraftledningar kring nuvarande ställverksområde i Grundfors.

Grundfors karta utbyggnadsförslag
Bild: Utbyggnadsförslag

 

Samråd

Vattenfall Eldistribution genomför nu det andra samrådet, enligt 6 kap. 4 § miljöbalken, med syfte att informera berörda parter samt inhämta synpunkter och information som kan påverka projektet. I detta steg genomförs nu samråd för utbyggnadsförslag. Efter att Vattenfall Eldistribution tagit del av inkomna synpunkter tas de, tillsammans med tekniska och ekonomiska aspekter, i beaktande inför justering av miljökonsekvensbeskrivning. En samrådsredogörelse tas fram som bilaga till koncessionsansökan som lämnas in till Energimarknadsinspektionen.


Projektet

Detta samrådsunderlag omfattar sju stycken ledningar som samtliga ägs av Vattenfall Eldistribution. Spänningen på ledningarna varierar mellan 400 kV, 150 kV och 40 kV. Tre stycken 150 kV och två stycken 40 kV ledningar planeras gå in mot Vattenfall Eldistributions nya 150 kV station. Två nya 400 kV ledningar planeras gå mellan Vattenfall Eldistributions nya 150 kV station och Svenska kraftnäts nya 400 kV station.

Ett utbyggnadsförslag för varje ledningssträckning med påverkan och miljö­konsekvenser har tagits fram i ett samrådsunderlag. Utgångspunkten är att fem av de planerade ledningarna byggs enligt utförande av luftledning medan två av ledningarna planeras att förläggas som markkabel. 


Vi önskar dina synpunkter

Information och synpunkter som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet och för valet av utbyggnadsförslag. Synpunkterna lämnas senast 7 december 2017 till: ÅF, att: Jan Halvarson, 169 99 Stockholm eller via e-post: jan.halvarson@afconsult.com.

Ytterligare information

Önskar du ytterligare information går det bra att ladda ned samrådsunderlag till höger. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta Jan Halvarson på ÅF, telefon 070-279 7835, e-post jan.halvarson@afconsult.com

Sista dag för synpunkter

7 december 2017

Kontaktperson

Jan Halvarson

Telefon

070-279 7835

Dokument att ladda ner

Samrådsunderlag