Gullarängen-Ekudden

Vattenfall Eldistributions samråd Gullarängen-Ekudden.

Vattenfall planerar att anlägga en ny 130 kV ledning mellan transformatorstationerna Gullarängen och Ekudden i Huddinge kommun med syfte att förstärka nätet som försörjer Huddinge och till viss del Tyresö kommun med el.

Bakgrund
Vattenfall planerar att ersätta befintlig 70 kV ledning mellan station Älvsjö i Stockholms stad och station Gullarängen i Huddinge kommun med en ny 130 kV ledning mellan stationerna Gullarängen och Ekudden. Genom att bygga en 130 kV ledning med anslutning till en 400 kV station (Ekudden), istället för en 70 kV ledning med anslutning till en 220 kV station (Älvsjö), erhålls både högre kapacitet på ledningen och högre kapacitet på matningen till ledningen. Projektet utgör delprojekt inom det omfattande projektet Stockholms Ström, som syftar till att bygga upp en ny elnätsstruktur för Stockholmsregionen. Stockholms Ström är ett samarbetsprojekt mellan Svenska kraftnät, Vattenfall och Ellevio (f.d. Fortum) och består av ett 50-tal projekt som berör ungefär 20 kommuner. Projektet finansieras av de tre ledningsägarna tillsammans med berörda kommuner och några fastighetsbolag.

Mer information om Stockholms Ström finns på www.stockholmsstrom.net.

Samrådsprocessen
Inför ansökan om nätkoncession (tillstånd) ska samråd genomföras i enlighet med 6 kap 4 § miljöbalken.
Ett första samråd kring alternativa ledningsstråk genomfördes juni-juli 2015. Med stöd av bl.a. inkomna synpunkter har stråken utvärderats ur flera aspekter och det stråk som bedömts som lämpligast har studerats vidare och beskrivs nu i föreliggande samrådsunderlag. Efter det första samrådet om alternativa ledningsstråk upprättades en samrådsredogörelse där inkomna synpunkter redovisas samt Vattenfalls bemötande av dessa.

Det som nu är aktuellt är ett samråd kring valt utbyggnadsförslag. Det alternativ som valts som utbyggnadsförslag kallades för Stråk mitt i samrådsunderlaget för alternativa stråk (maj 2015). Alternativet innebär att sambyggnad sker med Svenska kraftnät som avser att riva den befintliga dubbla 220 kV ledningen och ersätta den med en 400 kV ledning. Istället för två 220 kV ledningar i stålstolpar blir det således istället en 400 kV och en 130 kV ledning i gemensamma stålstolpar. Därmed är bedömningen att utbyggnadsförslaget inte kommer att medföra ett ökat intrång jämfört med dagens luftledningsgata

Efter genomfört samråd upprättas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som biläggs koncessionsansökan vid inlämnandet till Energimarknadsinspektionen. De synpunkter som inkommer under samrådsprocessen ska beaktas i det fortsatta arbetet med MKB.

Vad händer nu?
Samråd kring utbyggnadsförslaget genomförs härmed med samtliga myndigheter och organisationer, fastighetsägare och övriga enskilda som kan antas bli berörda av projekte

Önskar du mer information kan du ladda ner samrådshandlingen och samrådsredogörelsen som du finner till höger. För ytterligare information kan kontakt tas med Lovisa Nilsen på ÅF, tel: 010-505 05 07 eller e-post: lovisa.nilsen@afconsult.com.
Synpunkter i samrådet lämnas till Lovisa Nilsen, senast den 18 augusti 2016.

Skicka via e-post till lovisa.nilsen@afconsult.com eller adressera brev till ÅF, Att: Lovisa Nilsen, 169 99 Stockholm.

Sista dag för synpunkter

18 augusti 2016

Kontaktperson

Lovisa Nilsen

Telefon

010-505 05 07