Gullarängen-Holmenstorp

Vattenfall Eldistributions samråd i Gullarängen-Holmenstorp

Vattenfall planerar att bygga om befintlig 70 kV ledning på sträckan mellan station Gullarängen och en vinkelstolpe vid Holmenstorp i Huddingen kommun, med syfte att möjliggöra ett annat viktigt ledningsprojekt. Ledningen kommer att byggas som en 130 kV ledning, men drivs inledningsvis med 70 kV.

Bakgrund
Den befintliga 70 kV luftledningen går i Svenska kraftnäts ledningsstolpar på sträckan Gullarängen-Holmenstorp. Vid Holmenstorp fortsätter 70 kV luftledningen i egen sträckning österut. En ombyggnad av 70 kV ledningen i egen sträckning behövs inför Svenska kraftnäts planerade projekt City Link etapp 4. Projektet utgör delprojekt inom det omfattande projektet Stockholms Ström, som syftar till att bygga upp en ny elnätsstruktur för Stockholmsregionen. Stockholms Ström är ett samarbetsprojekt mellan Svenska kraftnät, Vattenfall och Fortum och består av ett 50-tal projekt som berör ungefär 20 kommuner. Projektet finansieras av de tre ledningsägarna tillsammans med berörda kommuner och några fastighetsbolag.

Mer information om Stockholms Ström finns på www.stockholmsstrom.net. För mer information om Svenska kraftnäts projekt hänvisas till www.svk.se.

Samrådsprocessen
Inför ansökan om nätkoncession ska samråd genomföras i enlighet med 6 kap 4 § miljöbalken. Detta ska enligt miljöbalken i första hand ske med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda.

Det aktuella samrådet är det andra samrådssteget inför ansökan om koncession enligt ellagen för den planerade ledningen. Ett första samråd kring två alternativa utredningsstråk (stråk A och B) mellan Gullarängen och Holmenstorp genomfördes under juni-juli 2015. Efter genomfört samråd har en samrådsredogörelse sammanställts. Utifrån det första samrådsunderlaget och samrådsredogörelsen har länsstyrelsen fattat beslut om att ledningen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Utifrån genomförd stråkanalys samt inkomna yttranden har Vattenfall valt att gå vidare med stråk A som utretts ytterligare. Stråk A innebär en markförläggning längs med Ågestavägen. Syftet med detta nya samråd är att presentera alternativa ledningssträckningar för valt stråk.

Efter genomfört samråd kommer en ledningssträckning att väljas utifrån inkomna synpunkter och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) att färdigställas för valt utbyggnadsförslag. MKB:n utgör underlag till ansökan om koncession.

Vad händer nu?
Samråd kring alternativa ledningssträckningar genomförs härmed med samtliga myndigheter och organisationer, fastighetsägare och övriga enskilda som kan antas bli berörda av projektet.

Önskar du mer information kan du ladda ner samrådshandlingen med bilagor som du finner till höger. För ytterligare information kan kontakt tas med Inger Poveda Björklund på ÅF, tel: 010-505 35 26 eller e-post: inger.povedabjorklund@afconsult.com.

Synpunkter i samrådet lämnas till Inger Poveda Björklund, senast den 4 December 2015.
Skicka via e-post till inger.povedabjorklund@afconsult.com eller adressera brev till ÅF, Att: Inger Poveda Björklund, 169 99 Stockholm.

Sista dag för synpunkter

4 December 2015

Kontaktperson

Inger Poveda Björklund

Telefon

010-505 35 26