Hagby

Vattenfall Eldistribution AB planerar att spänningshöja och bygga om befintliga kraftledningar Hagby-Ensta-Arninge samt ett flertal ledningar vid Hagby. Spänningshöjning planeras också för befintlig kraftledning Ullna-Täljö. Projekten berör Upplands Väsby, Täby, Vallentuna samt Österåkers kommuner, Stockholms län. Vattenfall Eldistribution AB genomför nu samråd enligt 6 kap. miljöbalken avseende de planerade åtgärderna.

Karta över sträckning

Stockholmsregionen växer och invånarantalet i regionen ökar. En effekt av tillväxten i regionen är att behovet av kapacitet i elnätet ökar. Samtidigt ställer samhället idag allt högre krav på en tillförlitlig elförsörjning. För att möta kapacitetsbehovet och öka driftsäkerheten i nätet planerar Vattenfall Eldistribution konvertera regionnätet från 70 kV till 130 kV.

Vattenfall Eldistribution har befintliga 70 kV kraftledningar mellan Hagby, Ensta och Arninge samt sträckan mellan Ullna och Täljö. Spänningshöjning av ledningarna på sträckan Hagby-Ensta-Arninge innebär ombyggnation, till största del i nya sträckningar eller parallellt med befintliga ledningar. De befintliga ledningarna raseras därefter. Ledningarna ska även anslutas till befintlig transformatorstation Hagby till vilken de inte är anslutna idag. En omstrukturering av flera kraftledningar in till station Hagby planeras också.

Spänningshöjningen mellan Ullna och Täljö kan göras genom smärre åtgärder på befintlig ledning. På denna sträcka kommer ledningarna att stå kvar i befintlig sträckning, med endast mindre tekniska justeringar.

Samråd

Vattenfall Eldistribution genomförde under hösten 2019 ett samråd för de planerade åtgärderna, med förslag på sträckningar för ledningarna. Samrådshandlingar från detta samråd finns att ladda ner längst ner på denna sida.

Till följd av synpunkter som framförts under samrådet har ytterligare alternativ studerats vid Hagby och Ensta, för ombyggnation av sträckan Hagby-Ensta-Arninge. Ett kompletterande samråd genomförs nu för dessa områden. Samrådshandlingar finns att ladda ner längre ner på denna sida.

Skriftliga synpunkter, i det kompletterande samrådet, önskas oss tillhanda senast 2020-03-24 till:

jonathan.weck@sweco.se

Alternativt
Sweco Energy AB
Att: Jonathan Weck
Box 340 44
100 26 Stockholm

Sista dag för synpunkter

24 mars 2020

Kontaktperson

Jonathan Weck