Hallsberg

Vattenfall Eldistributions samråd i Hallsberg.

Två nya 139 kV-ledningar sydväst om Hallsberg

Vattenfall Eldistribution AB planerar att bygga två nya 139 kV-ledningar sydväst om Hallsberg i Hallsbergs kommun, Örebro län. Ledningarnas syfte är att säkerställa fortsatt kraftmatning av Tälle ställverk som bland annat försörjer västra stambanan och bangårdsområdet i Hallsberg med elkraft. Ledningarna planeras mellan ställverken Östansjö och Tälle.

Två olika sträckningsalternativ har tagits fram varav det ena är ett markkabelalternativ med två alternativa delsträckor och det andra är ett luftledningsalternativ. De föreslagna sträckningsalternativen är ca 1,5 km långa.

Vattenfall Eldistribution AB kommer att ansöka om koncession (tillstånd) för de två 139 kV- ledningarna. Inför koncessionsansökan genomförs samråd enligt miljöbalkens 6 kap 4 § med myndigheter, organisationer och enskilda som antas bli särskilt berörda.

Önskas ytterligare information eller svar på frågor ring tel.nr: 010- 13 80 717

Synpunkter i samrådet lämnas skriftligen senast den 21 mars 2016 till:

NEKTAB
Att. Kristin Boman
Sågaregatan 22
461 32 TROLLHÄTTAN
eller via e-post: kristin.boman@nektab.se

Sista dag för synpunkter

21 mars 2016

Kontaktperson

Kristin Boman

Telefon

010- 13 80 717