Haparanda markkabel

Samråd enligt miljöbalken med anledning av ansökan om ändrad sträckning för befintliga 45 kV markkablar mellan infarten till Haparanda stad och ställverk PT6122 i Björka park i Haparanda kommun, Norrbottens län.

Vattenfall Eldistribution AB avser att ansöka om tillstånd för ändrad sträckning av befintliga 45 kV markkablar mellan infarten till Haparanda stad och ställverk PT6122 i Björka park i Haparanda kommun, Norrbottens län.

Inom ramen för en tillståndsansökan ska ett undersökningssamråd genomföras enligt 6 kap. 23–25 §§ miljöbalken (MB) med berörd länsstyrelse, kommunen och enskilda som kan antas bli särskilt berörda.

Vattenfall Eldistribution vill med denna annons inbjuda Er till samråd. Samrådet sker i form av ett skriftligt samråd. Ett samrådsunderlag med information om lokalisering, utformning, omfattning och förutsedd miljöpåverkan samt kartor över berörd sträcka finns att ladda ner.

Skriftliga synpunkter önskas senast tisdagen 2 mars 2021

Synpunkter samt eventuella frågor gällande detta ärende besvaras av Frida Gyllensten, Tel: 010 722 74 65, e-post frida.gyllensten@wsp.com, postadress WSP, Att: Frida Gyllensten, Box 130 33, 402 51 Göteborg

Sista dag för synpunkter

2 mars 2021

Kontaktperson

Frida Gyllensten

Telefon

010-722 74 65