Hardemo

Ny 40 kV kraftledning vid Hardemo, Kumla kommun, Örebro län.

Vattenfall Eldistribution AB avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för anslutning av Vattenfall Eldistributions befintliga 40 kV-ledning ML312 till ny station vid Hardemo, Kumla kommun, Örebro län. Inom ramen för en tillståndsansökan ska ett undersökningssamråd genomföras enligt 6 kap. 23-25 §§ miljöbalken med syftet att utreda om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP) samt samråda om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.

E.ON Elnät ska avveckla sin station MT3132 Västra Åby i Kumla kommun och flytta lasten till ny planerad station Hardemo cirka 5 km väster ut. Ny stationsplats planeras utmed Vattenfall Eldistributions 40 kV-ledning ML312, som går mellan Älberg och Fjugesta, vilken ska anslutas in-ut till den nya stationen.

En ny ledning kommer därför behövas från ML312 in till station Hardemo. Den nya ledningen planeras som markkabel och kommer gå ca 200 m från platsen för nuvarande 10 kV fördelningsstation som ML312 passerar, till station Hardemo. Vid den befintliga fördelningsstationen kommer ML312 anslutas till kabelstolpar vid såväl ingång till som utgång ur det tidigare stationsområdet. Den nya ledningen från station Hardemo ansluter vid dessa kabelstolpar.

Samråd

Vattenfall Eldistribution AB bjuder nu in till undersökningssamråd enligt 6 kap 24-25 §§ Miljöbalken. Syftet med samrådet är att informera de som kan vara berörda av projektet så att de ges möjlighet att framföra synpunkter och ställa frågor. Detta är ett viktigt led i Vattenfalls arbete med att ta fram bästa ledningssträckning och utförande. Vi tar tacksamt emot synpunkter t.o.m 25 april 2018.

Eventuella frågor i detta ärende besvaras av:

Eva-Maria Arvidsson, tillstånd och MKB, Tel: 073-698 88 50, eva-maria.arvidsson@poyry.com

Robert Kozelka, tekniska frågor, Tel: 076-772 46 26, robert.kozelka@poyry.com

Skriftliga synpunkter i undersökningssamrådet önskas oss tillhanda senast 25 april 2018 till:

Pöyry Sweden AB
Ewelina Szafran-Kozdrój
Box 1002
405 21 Göteborg

ewelina.szafran-kozdroj@poyry.com

Sista dag för synpunkter: 2018-04-25

Sista dag för synpunkter

25 april 2018

Kontaktperson

Ewelina Szafran-Kozdrój

Dokument att ladda ner

Samrådsunderlag