Heby-Starfors

Vattenfall Eldistribution AB avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för en ny 132 kV kraftledning respektive en ny 22 kV kraftledning mellan Heby och Starfors i Heby kommun, Uppsala län. Ledningarna är planerade att uppföras som luftledning.

Undersökningssamråd för projektet genomfördes under våren 2019 i syfte att undersöka möjliga lokaliseringar och utformningar av kraftledningarna. Undersökningssamrådet, som var utformat som ett avgränsningssamråd, omfattade flera sträckningsalternativ och utföranden.

Efter samrådet har Sökanden utvärderat inkomna yttranden för att bedöma vilken lokalisering och utformning som är mest lämplig inför upprättande av koncessionsansökan. Sökandens bedömning är att huvudalternativets sträckning utgör det mest lämpliga.

I samrådet framkom oro för landskapsbildspåverkan knuten till den föreslagna utformningen med gemensamma ståltorn för sambyggnation av 132 kV och 22 kV ledningarna. Denna oro uttrycktes i första hand av närboende på Hedåsen och i Villervallan. Av denna anledning har Vattenfall Eldistribution AB valt att föreslå förändringar gällande utformning av ledningarna.

Kompletterande undersökningssamråd enl. miljöbalken avseende dessa föreslagna förändringar genomförs därför t.om. 31 januari 2020. Samrådet genomförs skriftligen med myndigheter, organisationer, enskilt berörda och allmänheten.

Sista dag för synpunkter

31 januari 2020

Kontaktperson

Erik Sundqvist, Sweco

Telefon

072-450 50 46