Hedenstorp

Samråd avseende ombyggnation av 132 kV ledning i området Hedenstorp, Jönköpings kommun.

Vattenfall Eldistribution AB avser söka om tillstånd (s.k. nätkoncession för linje) för en ny 132 kV markkabel i området Hedenstorp, Jönköping.

För att möjliggöra kommunens utbyggnadsplaner behöver befintlig luftledning längs en ca 1,6 km lång sträcka flyttas och förläggas som markkabel utanför planområdet. 

Vattenfall Eldistribution AB genomför nu undersökningssamråd för berörd delsträcka enligt 6 kap 23-25 §§ miljöbalken. Samrådet sker med berörda myndigheter, organisationer och fastighets-ägare/arrendatorer.

Ert samrådsyttrande ska vara oss tillhanda senast den 4 juli 2018. Skicka dessa via e-post till peter.ogren@ramboll.se eller adressera brev till: Ramböll Sverige AB, att. Peter Ögren, Föreningsgatan 15 B, 981 32 Kiruna.

Om ytterligare information önskas är ni välkomna att kontakta Peter Ögren, peter.ogren@ramboll.se eller 010-615 25 91.

Sista dag för synpunkter

4 juli 2018

Kontaktperson

Peter Ögren

Telefon

010-615 25 91