Hillestalund

Omlokalisering av en delsträcka av befintlig 40 kV kraftledning.

Bakgrund

För att möjliggöra byggnation av Ostlänken behöver Vattenfall Eldistribution AB flytta en del av befintlig 40 kV kraftledning i området vid Hillestalund sydväst om Vagnhärad i Trosa kommun, Södermanlands län. Ledningsflytten har initierats av Trafikverket.

Aktuell ledning är av stor betydelse för en fungerande elförsörjning i Trosa-Vagnhäradsområdet, omlokaliseringens syfte blir följaktligen att bibehålla en leveranssäker elförsörjning i området.

Lokalisering

En lokaliseringsutredning har genomförts och olika alternativ har tagits fram för flytten. Projektet och stråkalternativen beskrivs i samrådsunderlaget som kan laddas ner från denna sida.

Samråd enlig 6 kap miljöbalken

Inför tillståndsansökan genomförs samråd för att sprida information och ge berörda möjlighet att lämna synpunkter. Samrådet avser det utredningsområde och de stråk som tagits fram i projektet.

Synpunkter eller frågor?

Synpunkter och information som kan vara värdefull för det fortsatta arbetet lämnas senast 16 februari 2021 via e-post amanda.martenssonkarrstedt@afry.com eller post till Amanda Mårtensson Kärrstedt, AFRY, Box 585, 201 25 Malmö.

Ytterligare information eller svar på frågor angående ansökningen lämnas av Amanda, tel. 010 – 505 17 63 eller e-post: amanda.martenssonkarrstedt@afry.com

Sista dag för synpunkter

16 februari 2021

Kontaktperson

Amanda Mårtensson Kärrstedt

Telefon

010–505 17 63

Dokument att ladda ner

Samrådsunderlag