Himmeta, Arboga och Kungsör

Vattenfall Eldistribution planerar en ny 130 kV ledning för att förstärka elnätet i regionen.

Bakgrund

I regionen Arboga-Kungsör märks ett ökat elbehov, inte minst från industrier som önskar etablera sig i området. Kapaciteten i det nät som förser Arboga och Kungsör med el, är idag helt utnyttjad. En förstärkning av elnätet är därför nödvändig för att tillgodose det ökade behovet och för att öka driftsäkerheten. Det är mot denna bakgrund som Vattenfall Eldistribution AB planerar byggande av ny 130 kV ledning mellan Himmeta, Arboga och Kungsör.

Samråd

Ett stråksamråd i ärendet hölls i slutet av 2016 och början av 2017. Det samrådet avsåg alternativa ledningsstråk i området. Efter det har Vattenfall Eldistribution valt ledningsstråk samt tagit fram ledningssträckningar inom valda stråk. Dessutom har ett nytt sträckningsalternativ mellan Himmeta och Arboga tagits fram. De ledningssträckningar som nu utgör möjliga alternativ att gå vidare med framgår av kartfiguren ovan.

Vattenfall Eldistribution AB håller nu ett så kallat avgränsningssamråd enligt 6 kap. 29 § miljöbalken med länsstyrelsen, berörda kommuner, organisationer och enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Förutom att samråda kring projektet och presenterade ledningssträckningar syftar samrådet till att samråda kring avgränsning, innehåll och utformning av den miljökonsekvensbeskrivning som ska göras i ärendet.

Projektet

Den planerade nya 130 kV ledningen ska förstärka Mälarenergi Elnäts befintliga 40 kV nät i området. Två nya stationer etableras nordost om Arboga respektive nordväst om Kungsör och en ny 130 kV ledning byggs mellan de båda nya stationerna samt mellan den befintliga transformatorstationen i Himmeta sydväst om Köping och den nya Arbogastationen.

Det aktuella projektet omfattar ledningen medan Mälarenergi ansvarar för de formella ärenden som rör de planerade nya transformatorstationerna i Arboga och Kungsör.

Vattenfall avser att bygga den planerade kraftledningen som luftledning. I samrådsunderlaget redovisas de huvudsakliga skälen till varför ett utförande som markförlagd ledning har avförts.

Samrådsmöte och ytterligare information

Vattenfall Eldistribution håller öppet hus för allmänheten tisdagen den 4 juni 2019 kl 16-20 i Björskogsskolans gymnastiksal, Skolgatan 3, i Valskog. Önskar du ytterligare information går det bra att ladda ned samrådsunderlag med bilagor. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta Ola Sjöstedt eller Björn Mossberg på Norconsult AB.

Ola Sjöstedt
tel: 010-141 81 91
ola.sjostedt@norconsult.com

Björn Mossberg
tel: 010-141 83 74
bjorn.mossberg@norconsult.com

Synpunkter i samrådet lämnas till Ola Sjöstedt på ovan angiven e-postadress eller till: Norconsult AB, att. Ola Sjöstedt, Box 8774, 402 76 Göteborg, senast den 30 augusti 2019.

Sista dag för synpunkter

30 augusti 2019

Kontaktperson

Ola Sjöstedt

Telefon

010-141 81 91