Hjo

Samråd inför förnyad ansökan av nätkoncession för linje i Hjo kommun.

Karta över Hjo

Vattenfall Eldistribution AB ska ansöka om förnyat tillstånd (s.k. nätkoncession för linje) för del av en befintlig kraftledning mellan ställverket i Hjo och gränsen för områdeskoncession vid Kilan, i Hjo kommun, Västra Götalands län. Ledningen är en 10 kV kraftledning och delen för vilken koncession söks är ca 2,1 km. Ledningen utgörs av en markkabel på 1,4 km och en luftledning på ca 700 meter och ledningen används för matning till fastigheter i området väster om Kilan.

Vattenfall Eldistribution AB genomför nu samråd enligt 6 kap 4 § Miljöbalken. Detta samråd sker med berörda myndigheter, allmänhet, närboende och fastighetsägare. Utgångspunkten för Vattenfall Eldistribution AB är att fortsatt driva ledningen i befintlig sträckning och utförande. Vi vill med aktuell annons informera om samrådet och bjuda in berörda att lämna synpunkter.

Samrådshandling finns att hämta på www.vattenfalleldistribution.se/samrad. Om samrådshandlingen eller ytterligare information önskas är ni även välkomna att kontakta Maria Danling, maria.danling@ramboll.se eller 010-615 54 76.

Samrådsyttranden ska vara oss tillhanda senast den 8 december 2017 och skickas via e-post till maria.danling@ramboll.se eller i adresserat brev till ”Ramböll att. Maria Danling, Skeppsgatan 5, SE-211 11 Malmö”.

Vattenfall Eldistribution AB

Sista dag för synpunkter

8 december 2017

Kontaktperson

Maria Danling

Telefon

010-615 54 76

Dokument att ladda ner

Samrådsunderlag