Hofors

Vattenfall Eldistributions samråd i Hofors

Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) planerar att genomföra åtgärder för att kunna ansluta både befintlig kraftledning KL52 och planerad kraftledning YL53 till transformatorstationen Hofors Västra i Hofors kommun, Gävleborgs län. Åtgärderna avser nybyggnation och ombyggnation av 138 kV luftledningar på en sträcka om ca 1,5 km och utförs för att möta det ökade behov av elöverföring som finns i regionen.

Vattenfall har studerat två alternativa lösningar för anslutning av båda ledningarna till stationen. Alternativen följer i anslutning till befintliga ledningar, ett alternativ nordöst om befintliga ledningar och ett alternativ sydväst om befintliga ledningar. Utförliga beskrivningar av alternativen finns att ta del av i samrådsunderlaget.

Inför upprättande av ansökan om tillstånd för planerade åtgärder genomförs samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 §, i syfte att inhämta synpunkter och information inför det fortsatta arbetet.
Du kan också kontakta Hanna Markström eller Matilda Lundkvist på Sweco Energuide för att få ytterligare information, via telefon 08 692 59 87 respektive 08-695 61 84 eller via e-post hanna.markstrom@sweco.se respektive matilda.lundkvist@sweco.se.

Synpunkter lämnas senast den 6 juli 2015 till Sweco Energuide AB, att. Hanna Markström, Box 34044, 100 26 Stockholm eller till hanna.markstrom@sweco.se.

Sista dag för synpunkter

6 juli 2015

Kontaktperson

Hanna Markström

Telefon

08-692 59 87

Dokument att ladda ner

Samrådsunderlag Hofors

Karta 1