Hofors–Tjärnäs

Ny kraftledning för anslutning av vindkraftparken Tjärnäs.

Bakgrund

Vattenfall Eldistribution AB planerar att bygga en ny 33 kV kraftledning från transformatorstationen Hofors Västra till vindkraftparken Tjärnäs. Kraftledningen planeras i både Hofors och Hedemora kommuner, i Gävleborgs och Dalarnas län.

Syftet med kraftledningen är att överföra den el som vindkraftparken kommer att producera till elnätet. För att få bygga kraftledningen krävs nätkoncession för linje (tillstånd).

Lokalisering

En lokaliseringsutredning har genomförts och olika stråkalternativ har tagits fram för ledningen. Projektet och stråkalternativen beskrivs i samrådsunderlaget som kan laddas ner från denna sida.

Samråd enlig 6 kap miljöbalken

Inför tillståndsansökan genomförs samråd för att sprida information och ge berörda möjlighet att lämna synpunkter. Samrådet avser det utredningsområde och de stråk som tagits fram i projektet.

 

Synpunkter eller frågor?

Önskas mer information, beställning av samrådsunderlag eller lämna synpunkter – kontakta gärna Emma Kruger, ÅF, P. O. Box 585, 201 25 Malmö eller enligt uppgifter nedan. Synpunkter tas emot till och med den 23 januari 2019.

Sista dag för synpunkter

23 januari 2019

Kontaktperson

Emma Kruger

Telefon

010-505 3860

Dokument att ladda ner

Samrådsunderlag

Översiktskarta