Husbyborg–Litslena

Vattenfall Eldistribution AB planerar att ersätta befintliga 22 kV ledningar med nya 45 kV ledningar mellan transformatorstationerna i Husbyborg och Litslena i Uppsala och Enköpings kommuner, Uppsala län. Vattenfall Eldistribution genomför nu samråd om ny nätkoncession.

Bakgrund

Uppsala och Enköping är i expansionsfas och framtida exploateringar i kommunerna  innebär att elnätets kapacitet behöver höjas och elförsörjningen i området behöver säkerställas. Spänningshöjningen är en viktig förutsättning för en fortsatt utveckling i områdena. De nya 45 kV ledningarna ska ersätta befintliga 22 kV ledningar, som kommer att raseras efter att de nya 45 kV ledningarna är drifttagna.

Samråd

På uppdrag av Vattenfall Eldistribution har Rejlers anlitats för att vara behjälpliga under tillståndsprocessen. För att få uppföra och driva en kraftledning krävs tillstånd (nätkoncession) enligt ellagen. Inför ansökan om tillstånd genomförs ett undersökningssamråd enligt miljöbalken 6 kap. 23‑25 §§ med berörd länsstyrelse, kommunen, berörda fastighetsägare och andra enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Samrådet uppfyller även kraven för avgränsningssamråd enligt miljöbalken 6 kap. 29-32 §§. Syftet med detta samråd är att ge berörda parter och övriga intresserade möjlighet att lämna synpunkter på de planerade ledningarna.

Med anledning av Covid-19 arrangeras inget samrådsmöte (öppet hus). Samrådet sker enbart i form av ett skriftligt samråd.

De synpunkter som kommer in under samrådet kommer att beaktas i det fortsatta arbetet. Efter samrådet kommer alla yttranden att sammanställas tillsammans med Vattenfall Eldistributions bemötanden i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen kommer därefter skickas till länsstyrelsen för beslut om betydande miljöpåverkan.

Synpunkter

Alla intresserade är välkomna att lämna synpunkter. Sista samrådsdag för att kunna lämna ett yttrande är 15 maj 2020. Yttranden kan antingen lämnas via mail, samrad@rejlers.se, eller via post: Rejlers Sverige AB, att: Erica Lindh, Box 30233, 104 25 Stockholm.

Önskas ytterligare information finns samrådsunderlag samt kartbilagor att ladda ned längst ned på sidan. Har ni frågor avseende den planerade ledningen kontaktar ni Erica Lindh antigen via telefon, 072 092 05 22, eller via mail, samrad@rejlers.se.

Sista dag för synpunkter

15 maj 2020

Kontaktperson

Erica Lindh

E-postadress

samrad@rejlers.se

Telefon

072-092 05 22