Jokkmokk tätort

Vattenfall Eldistributions samråd i Jokkmokk tätort

Vattenfall Eldistribution AB planerar att ansöka om nätkoncession för linje för ny 40 kV-ledning inom Jokkmokk tätort i Jokkmokk kommun, Norrbottens län.

Syftet är att stärka strömförsörjningen till Jokkmokks tätort och förkorta avbrottstidervid fel. Ledningen är planerad att löpa i en redan befintlig kraftledningsgata som idag har fyra kraftledningsdragningar. Sträckan för ledningen är ca 1 km innan den ansluts till en befintlig 40 kV ledning mellan Kitajaur och Kådbalis. Ledningen kommer endast att användas som en reservledning under kortare perioder, och ha samma utformning och höjd som idag befintlig 40 kV ledning. Nuvarande bedömning är att projektet kommer att medföra små konsekvenser för omgivningen.

Inför upprättande av ansökan om tillstånd för planerade åtgärder genomförs samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 §, i syfte att inhämta synpunkter och information inför det fortsatta arbetet.

Information om eller synpunkter på projektet vill gärna Vattenfall Eldistribution AB ta del av senast den 26 oktober 2015. Synpunkter och information skickas till Miljötjänst Nord AB att. Anna Svingfors, Bondevägen 4, 923 32 Storuman eller anna@miljotjanst-nord.se

Har ni några frågor är ni välkommen att kontakta Anna på telefonnummer 076-826 85 55 eller e-post anna@miljotjanst-nord.se

Sista dag för synpunkter

26 oktober 2015

Kontaktperson

Anna Svingfors

Telefon

076-826 85 55

Dokument att ladda ner

Samrådsunderlag Jokkmokk

Karta 1