Katrineholm – Flen

Här har vi samlat information om de samråd som berörs av Vattenfall Eldistribution planerade förstärkningar av regionnätet i Flens och Katrineholms kommuner.

Bakgrund

Södermanlandsregionen växer med nya stadsdelar, lokal energiproduktion samt ny och växande industri i omställning. För att möjliggöra regionens tillväxt och samtidigt säkra en tillförlitlig och stabil elleverans, behöver regionnätet byggas ut och förstärkas. Nu planeras förstärkning av regionnätet i Katrineholms och Flens kommuner, närmare bestämt mellan Laggarhult och Hedenlunda.

Projektet  är uppdelade i två etapper. Först planeras en ny luftledning mellan industriområdet vid Finntorp-Lövåsen i Katrineholm och Speteby och sedan en ny luftledning mellan Speteby och Hedenlunda. Detta innebär att vi bjudit in till två separata samråd där sakägare bjuds in att komma in med synpunkter och yttranden.

Tillståndsprocessen

När en ny ledning ska byggas måste nätbolaget ansöka om tillstånd (koncession). Det är en komplex och lång process vars syfte är att ta hänsyn till boendemiljöer, infrastruktur, natur- och kulturmiljövärden. Övervakande och beslutande myndighet är Energimarknadsinspektionen. När tillståndet/koncessionen har vunnit laga kraft, börjar det faktiska arbetet med att bygga ledningen.

Vad händer nu?

Samråden för det båda projekten är öppna för yttranden fram till och med den 26 mars.

Yttranden skickas till: 

Digitalt informationsmöte

Den 16 mars, klockan 19.00 – 19.45 håller Vattenfall Eldistribution ett digitalt informationsmöte. Anmälan görs via e-post till katrineholmflen@vattenfall.com

Vad händer sen?

Sammanställning av yttranden görs och presenteras i en samrådsredogörelse. Dessa publiceras på respektive samrådssida.

Till samrådet mellan Katrineholm och Speteby

Till samrådet mellan Speteby och Hedenlunda

Mer information

I den här filmen berättar vi om Vattenfall Eldistributions roll och uppdrag att bygga upp ett driftsäkert elnät för att förse Katrineholmsregionen med el. I filmen förklarar vi de överväganden som måste göras i valet av luftledning kontra markkabel. Vi förklarar även hur tillståndsprocessen för att bygga elnät går till, men också hur vi informerar de som berörs av kommande byggnationer.

Kontakt

Samrådsyttranden skickas till: 

katrineholm@sweco.se respektive hedenlunda@sweco.se för de två samråden som länkas ovan. 


Övriga frågor