Katrineholm-Sköldinge

Vattenfall Eldistributions samråd i Katrineholm-Sköldinge.

Samråd enligt 6 kap 4 § Miljöbalken om förlängd nätkoncession för befintliga 45 kV kraftledningen mellan transformatorstationerna Sköldinge och K990 Katrineholm Energi, Katrineholms kommun, Södermanlands län.

Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) avser att söka förlängt tillstånd, nätkoncession, för befintlig linje hos Energimarknadsinspektion (Ei). Inför ansökan om koncession ska, enligt Ellagen och Miljöbalken, samråd hållas och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

Vattenfall har för avsikt att fortsätta driften som den ser ut i dag och därför ansöka om förlängning av koncessionen för den 45 kV kraftledning som går mellan transformatorstationerna MT12 Sköldinge och K990 Katrineholms Energi. Ledningen är ca 900 meter och dess syfte är att förse lokalnätet i området med el.

Vattenfall planerar därför att ansöka om förlängning av koncessionen för linje hos Ei. Inför koncessionsansökan skall samråd genomföras med myndigheter, organisationer, berörda fastighetsägare samt andra som kan tänkas vara särskilt berörda. Vattenfall avser att hålla skriftligt samråd. Inbjudan till samråd och samrådsunderlag skickas till organisationer och myndigheter samt till fastighetsägare som kan antas bli berörda.

Vattenfall vill med denna annons informera och samråda med övriga som kan ha synpunkter på förlängningen av koncessionen. I denna process beaktas de synpunkter som inkommer och arbetas in i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen som biläggs ansökan till förlängning av koncessionen. Alla intresserade hälsas välkomna att komma in med synpunkter.

Kontakta miljökonsult Eva-Maria Arvidsson på Pöyry Sweden AB om du har frågor angående projektet och för beställning av samrådsunderlag, på telefon nr 073 698 88 50 eller via e-post eva-maria.arvidsson@poyry.com.

Synpunkter i samrådet ska lämnas skriftligen via mail eller post, senast den 15 januari 2016 till Pöyry Sweden AB, att. Eva-Maria Arvidsson, Box 1002, 405 21 Göteborg, mailadress eva-maria.arvidsson@poyry.com

Sista dag för synpunkter

15 januari 2016

Kontaktperson

Eva-Maria Arvidsson

Telefon

073 698 88 50