Kolbotten-Ekensberg-Almnäs

Vattenfall Eldistribution AB planerar att bygga en ny 130 kV kraftledning mellan transformatorstationerna i Kolbotten, Ekensberg och Almnäs i Salems, Södertälje och Nykvarns kommuner, Stockholms län.

Sträckningsförslag Kolbotten-Ekensberg-Almnäs

Bakgrund

Den nya 130 kV ledningen ska ersätta den befintliga 70 kV ledningen som kommer att raseras efter att den nya 130 kV ledningen är drifttagen.  Stockholmsregionens invånarantal ökar stadigt och den nya ledningen är en förutsättning för att området ska ha tillräcklig kapacitet i elnätet. Vattenfall Eldistribution AB vill även möta egna krav på leveranssäkerhet i området.

För den planerade ledningen kommer Vattenfall Eldistribution AB att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd). I och med detta genomförs nu ett avgränsningssamråd i enlighet med 6 kap. 29-32 §§ miljöbalken under 17 september till 18 oktober med myndigheter, organisationer, berörda fastighetsägare och allmänheten. Syftet med samrådet är att samråda om verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser samt om miljökonsekvensbeskrivningens (MKB) innehåll och utformning.

Öppet hus

Öppet hus kommer att arrangeras den 2 oktober 2019 kl. 17.00-20.00 i Brunnsängskyrkans församlingslokal (Häradsvägen 8, Södertälje) och den 3 oktober 2019 kl. 17.00-20.00 i Mariasalen i Mälarhuset vid Marielunds katolska stiftsgård (Stiftgårdsvägen 18, Ekerö). Alla är välkomna för att få information och för att kunna ställa frågor om projektet.

De synpunkter som kommer in under samrådet kommer beaktas i det fortsatta arbetet. Efter samrådet kommer alla yttranden att sammanställas tillsammans med bemötanden i en samrådsredogörelse. Eftersom Vattenfall Eldistribution AB har antagit betydande miljöpåverkan genomförs härmed ett avgränsningssamråd.

Alla intresserade är välkomna att lämna synpunkter. Sista samrådsdag för att kunna lämna ett yttrande är 18 oktober. Yttranden kan antingen lämnas via mail till mailadress samrad@rejlers.se eller via post Rejlers Sverige AB, att: Fredrik Nystrand, Fålhagsleden 61, 753 23 Uppsala.

Önskas ytterligare information finns samrådsunderlag samt kartbilagor att ladda ned längst ned på sidan. Har ni frågor avseende den planerade ledningen kontaktar ni Fredrik Nystrand antingen via telefon 072-727 49 53 eller via mail till samrad@rejlers.se.

Sista dag för synpunkter

18 oktober 2019

Kontaktperson

Fredrik Nystrand

E-postadress

samrad@rejlers.se

Telefon

072-727 49 53