Kolbotten-Nynäshamn

Vattenfall Eldistribution AB planerar att spänningshöja och bygga om befintlig kraftledning mellan Kolbotten och Nynäshamn i delvis ny sträckning och genomför nu samråd enligt 6 kap. miljöbalken. Ledningen berör Salems, Södertälje, Botkyrka och Nynäshamns kommuner i Stockholms län.

Sträckningsförslag Kolbotten-Nynäshamn

Bakgrund

Stockholmsregionen växer och invånarantalet i regionen ökar. En effekt av tillväxten i regionen är att behovet av kapacitet i elnätet ökar. Samtidigt ställer samhället idag allt högre krav på en tillförlitlig elförsörjning. För att möta kapacitetsbehovet och öka driftsäkerheten i nätet planerar Vattenfall Eldistribution att konvertera regionnätet från 70 kV till 130 kV.

Vattenfall har idag en 70 kV kraftledning mellan Kolbotten och Nynäshamn. Spänningshöjning innebär byggnation av en 130 kV kraftledning, huvudsakligen parallellt med befintlig 70 kV ledning som därefter raseras. Kraftledningen planeras att utföras som luftledning med undantag för sträckan vid Ösmo tätort där ledningen förläggs som markkabel.

Samråd

Vattenfall Eldistribution AB inledde i september 2019 ett samråd för de planerade åtgärderna, med förslag på sträckning för den nya 130 kV ledningen. Kompletterande samråd har genomförts vid ett flertal tillfällen, se dokumentation längre ner på denna sida:

  • Alternativ sträckning runt Kagghamra, oktober/november 2019
  • Alternativ sträckning vid Vidby/Klövsta, april/maj 2020
  • Nya ledningssträckningar i passage av Kagghamra och Stutby, maj/juni 2020
  • Alternativ sträckning vid Axelsberg, juli-augusti 2020
  • Ombyggnation av fyra ledningar, inkl ledningen Kolbotten-Nynäshamn, på sträckan Kolbotten-Gärtuna, augusti-september 2020

Förtydligande

I samrådet gällande nya ledningssträckningar i passage av Kagghamra och Stutby maj-juni 2020 inkom synpunkter om att det i samrådsbrevet inte framgick tydligt nog att det ”Tidigare huvudalternativet” (se karta nedan) fortfarande var aktuellt. Vattenfall Eldistribution vill tydliggöra att alternativet fortfarande är aktuellt för projektet.

Således är alla de sträckningar som framgår i kartan nedan fortfarande aktuella för ny 130 kV ledning. Detaljstudier pågår för närvarande gällande de sträckningar som i kartan betecknas som ”Ny sträckning Kagghamra” samt ”Stationsanslutning alternativ A” och ”Stationsanslutning alternativ B”.

Om denna information föranleder ytterligare synpunkter önskar vi dessa skriftligen senast den 23 november 2020 till:

kagghamrastutby@sweco.se

Alternativt:
Sweco Energy AB
Att: Karin Klartell
Box 340 44
100 26 Stockholm

200525_Grodinge.jpg

Fortsatt arbete

Vattenfall Eldistribution arbetar nu med de sista detaljstudierna av ledningssträckningen. När dessa är avslutade kommer Vattenfall Eldistribution AB att välja sträckningar att gå vidare med i en koncessionsansökan. En koncessionsansökan planeras att skickas in till Energimarknadsinspektionen i början av 2021.

Vid frågor gällande projektet kontakta ansvariga konsulter Elsa Einarsson, 073-261 87 35, eller Karin Klartell, 072-535 55 59.

Sista dag för synpunkter

23 november 2020