Kolbotten-Nynäshamn

Vattenfall Eldistribution AB planerar att spänningshöja och bygga om befintlig kraftledning mellan Kolbotten och Nynäshamn i delvis ny sträckning och genomför nu samråd enligt 6 kap. miljöbalken. Ledningen berör Salems, Södertälje, Botkyrka och Nynäshamns kommuner i Stockholms län.

Sträckningsförslag Kolbotten-Nynäshamn

Bakgrund

Stockholmsregionen växer och invånarantalet i regionen ökar. En effekt av tillväxten i regionen är att behovet av kapacitet i elnätet ökar. Samtidigt ställer samhället idag allt högre krav på en tillförlitlig elförsörjning. För att möta kapacitetsbehovet och öka driftsäkerheten i nätet planerar Vattenfall Eldistribution att konvertera regionnätet från 70 kV till 130 kV.

Vattenfall har idag en 70 kV kraftledning mellan Kolbotten och Nynäshamn. Spänningshöjning innebär byggnation av en 130 kV kraftledning, huvudsakligen parallellt med befintlig 70 kV ledning som därefter raseras. Kraftledningen planeras att utföras som luftledning med undantag för sträckan vid Ösmo tätort där ledningen förläggs som markkabel.

Samråd

Vattenfall Eldistribution AB inledde i september 2019 ett samråd för de planerade åtgärderna, med förslag på sträckning för den nya 130 kV ledningen. Kompletterande samråd har genomförts vid ett flertal tillfällen, se dokumentation längre ner på denna sida:

  • Alternativ sträckning runt Kagghamra, oktober/november 2019
  • Alternativ sträckning vid Vidby/Klövsta, april/maj 2020
  • Nya ledningssträckningar i passage av Kagghamra och Stutby, maj/juni 2020
  • Alternativ sträckning vid Axelsberg, juli-augusti 2020
  • Ombyggnation av fyra ledningar, inkl ledningen Kolbotten-Nynäshamn, på sträckan Kolbotten-Gärtuna, augusti-september 2020

Kompletterande samråd vinter 2021

I det kompletterande samrådet i juli/augusti 2020 inkom det synpunkter från Nynäshamns kommun som föranlett utredning av ytterligare ny ledningssträckning vid Vidby/Klövsta/Axelsberg, se figur nedan.

kompl samrådskarta 2021 kolbotten.jpg

Kompletterande samråd genomförs nu för denna tillkommande ledningssträckning. Mer information om den tillkommande ledningssträckningen finns i samrådsbrevet som också finns att ladda ned i nedan dokumentlista. Vid frågor gällande projektet kontakta ansvariga konsulter Elsa Einarsson (073–2618735) alternativt Karin Klartell (072-535 55 59)

Skriftliga synpunkter, i föreliggande kompletterande samråd, önskas oss tillhanda senast 2021-03-19 till:

elsa.einarsson@sweco.se

Alternativt
Sweco Sverige AB

Att: Elsa Einarsson
Hospitalsgatan 3B
60227 Norrköping

Beslut om sträckning Kagghamra

Ett förtydligande gällande samrådet avseende nya ledningssträckningar i passage av Kagghamra och Stutby skickades ut i november 2020. I förtydligandet framgick att alla de sträckningar som framgår av kartan nedan fortfarande var aktuella för ny 130 kV ledning.

Detaljstudier har sedan dess genomförts gällande den sträckning som i kartan betecknas som ”Studerad ny sträckning”.

Efter genomförda detaljstudier har Vattenfall Eldistribution AB beslutat att gå vidare med sträckningen genom Kagghamra, benämnd ”Förordat alternativ” i kartan nedan. För mer information om bakgrunden till detta se det informationsbrev som finns i dokumentlistan nedan.

Utredning om vilken stationsanslutning (alternativ A eller B) som Vattenfall Eldistribution AB kommer gå vidare med pågår fortfarande.

200525_Grodinge.jpg

Fortsatt arbete

Vattenfall Eldistribution arbetar nu med de sista detaljstudierna av ledningssträckningen. När dessa är avslutade kommer Vattenfall Eldistribution AB att välja sträckningar att gå vidare med i en koncessionsansökan. En koncessionsansökan planeras att skickas in till Energimarknadsinspektionen under sommaren 2021.

Vid frågor gällande projektet kontakta ansvariga konsulter Elsa Einarsson, 073-261 87 35, eller Karin Klartell, 072-535 55 59.

Sista dag för synpunkter

2021-03-19

Kontaktperson

Elsa Einarsson

Telefon

073-261 87 35