Kolbotten-Nynäshamn

Vattenfall Eldistribution AB planerar att spänningshöja och bygga om befintlig kraftledning mellan Kolbotten och Nynäshamn i delvis ny sträckning och genomför nu samråd enligt 6 kap. miljöbalken. Ledningen berör Salems, Södertälje, Botkyrka och Nynäshamns kommuner i Stockholms län. För sträckan förbi Axelsberg samt mellan Kolbotten och Gärtuna pågår nu kompletterande samråd. Mellan Kolbotten och Gärtuna berörs även tre parallellgående ledningar av planerade åtgärder, som inkluderas i samrådet för den delsträckan.

Sträckningsförslag Kolbotten-Nynäshamn

Stockholmsregionen växer och invånarantalet i regionen ökar. En effekt av tillväxten i regionen är att behovet av kapacitet i elnätet ökar. Samtidigt ställer samhället idag allt högre krav på en tillförlitlig elförsörjning. För att möta kapacitetsbehovet och öka driftsäkerheten i nätet planerar Vattenfall Eldistribution att konvertera regionnätet från 70 kV till 130 kV.

Vattenfall har idag en 70 kV kraftledning mellan Kolbotten och Nynäshamn. Spänningshöjning innebär byggnation av en 130 kV kraftledning, huvudsakligen parallellt med befintlig 70 kV ledning som därefter raseras. Kraftledningen planeras att utföras som luftledning med undantag för sträckan vid Ösmo tätort där ledningen förläggs som markkabel.

Samråd

Vattenfall Eldistribution AB inledde i september 2019 ett samråd för de planerade åtgärderna, med förslag på sträckning för den nya 130 kV ledningen. Kompletterande samråd har genomförts för en alternativ sträckning runt Kagghamra under oktober/november 2019, för en alternativ sträckning vid Vidby/Klövsta under april/maj 2020 samt för nya ledningssträckningar i passage av Kagghamra och Stutby under maj/juni 2020.

Kompletterande samråd Axelsberg

Vid kompletterande samråd för alternativ sträckning vid Vidby/Klövsta inkom synpunkter som föranlett utredning av ny ledningssträckning. För sträckningen vid Axelsberg (i närheten av Vidby/Klövsta) genomförs nu ett kompletterande samråd. Mer information om den tillkommande ledningssträckningen finns i samrådsbrevet som också finns att ladda ned i nedan dokumentlista.

Skriftliga synpunkter, i föreliggande kompletterande samråd, önskas oss tillhanda senast 2020-08-24 till:

SM_SE_nynashamnsolberga@sweco.se

Alternativt:

Sweco Energy AB
Att: Henrik Hylén
Box 340 44
100 26 Stockholm

Vid frågor gällande projektet kontakta ansvariga konsulter Jenny Wintzer, 070–5592771 eller Elsa Einarsson, 073–2618735.

Samråd Kolbotten-Gärtuna

Vattenfall Eldistribution har idag fyra 70 kV kraftledningar på sträckan mellan Kolbotten och Gärtuna. Ledningarna berör Salems och Södertälje kommuner. Vid Gärtuna separeras sträckningarna och fortsätter vardera mot Södertälje, Östertälje, Nynäshamn och Riksten. Två av ledningarna är idag uppförda i gemensamma fackverksstolpar av stål och två är uppförda i gemensamma träportalstolpar.

Inför spänningshöjning av de fyra ledningarna behöver ombyggnationer ske. Kraftledningarna planeras även fortsättningsvis att utföras som luftledningar, huvudsakligen i befintlig sträckning. Ombyggnationerna innebär bland annat att flytt av ledningar inom den befintliga ledningsgatan samt att befintliga träportalstolpar ersätts med fackverksstolpar av stål.

För att kunna samordna tillståndsansökningar och ombyggnation av de fyra parallellgående ledningarna genomförs nu avgränsningssamråd för aktuell delsträcka av ledningarna. Mer information om planerade åtgärder finns i samrådsunderlaget som finns att ladda ned i dokumentlistan nedan.

Skriftliga synpunkter, i föreliggande kompletterande samråd, önskas oss tillhanda senast 2020-09-11 till:

kolbottengartuna@sweco.se

Alternativt:

Sweco Energy AB
Att: Elsa Einarsson
Box 340 44
100 26 Stockholm

Vid frågor gällande projektet kontakta ansvariga konsulter Ella Hagberg, 070-379 26 08 eller Elsa Einarsson, 073-261 87 35.

Sista dag för synpunkter

Se ovan för respektive samråd