Kumla-Hallsberg

Vattenfall Eldistributions samråd i Kumla-Hallsberg.

Samråd om nätkoncessionförlinje i Kumla och Hallsbergs kommuner. Vattenfall Eldistribution AB planerar att bygga en ny 44 kV ledning mellan Hidingsta i Kumla kommun och ställverk MT3113, Hallsberg nordost om Hallsberg i Hallsbergs kommun, Örebro län. Syftet med den nya kraftledningen är att på sikt ersätta ledningen ML791 som sträcker sig från ställverk Hallsberg nordost till Hällabrottet.

Den planerade ledningssträckningen är ca 3 km. Ledningen, som huvudsakligen sträcker sig genom jordbruksmark, kommer att markförläggas med kabel i två kabelförband. För den planerade kraftledningen kommer Vattenfall Eldistribution AB att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd).

Inför ansökan om nätkoncession ska samråd genomföras i enlighet med 6 kap 4 § miljöbalken. Detta ska enligt miljöbalken i första hand ske med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan, vilket beslutas av länsstyrelsen, ska samrådskretsen utökas.

Syftet med samrådet är framför allt att informera om det föreslagna projektet och att inhämta samrådsparternas synpunkter. De synpunkter som inkommer under samrådsprocessen ska beaktas i det fortsatta arbetet med koncessionsansökan och upprättandet av den miljökonsekvensbeskrivning (MKB), som biläggs tillståndsansökan till Energimarknadsinspektionen. Det är viktigt att inhämta synpunkter från alla samrådsparter varför ett samråd kring föreslagna alternativ kommer att ske med länsstyrelsen, kommunen och enskilda, men även med övriga statliga myndigheter, organisationer och den allmänhet som kan antas bli berörda. Inkomna synpunkter tillsammans med annat utredningsmaterial kommer att ligga till grund för det alternativ som slutligen väljs.

Önskar du mer information kan du ladda ner samrådshandlingen och karta som du finner till höger. För ytterligare information kontakta Fredrik Nystrand (Rejlers Sverige AB) fredrik.nystrand@rejlers.se eller 072-727 49 53.

Synpunkter i samrådet lämnas till Fredrik Nystrand senast den 27 mars 2015. Skicka via e-post till fredrik.nystrand@rejlers.seeller via post till Rejlers Sverige AB, Att. Fredrik Nystrand, Fålhagsleden 61, 753 23 Uppsala.

Sista dag för synpunkter

27 mars 2015

Kontaktperson

Fredrik Nystrand

Telefon

072-727 49 53