Kvällåliden - Norrtjärn

Inbjudan till fortsatt samråd gällande ansökan om koncession för ny 150 kV-ledning i Åsele och Örnsköldsviks kommun

Vattenfall Eldistribution AB har ansökt om nätkoncession (tillstånd) för linje för en ny 150 kV-luftledning mellan vindkraftpark Kvällåliden och nytt ställverk vid Norrtjärn i Västerbotten och Västernorrlands län. På grund av nya omständigheter genomför sökanden ett fortsatt samråd enligt 6 kap miljöbalken.

I oktober-november 2018 och december 2018-januari 2019 genomförde Vattenfall Eldistribution samråd som en del i tillståndsprocessen för den sökta ledningen.

Vattenfall Eldistribution genomför nu ett fortsatt samråd avseende revidering av den södra delen av 150 kV-ledningen.

Syftet med den nya kraftledningen är att ansluta vindkraftparken till elnätet.

För att få bygga och driftsätta en kraftledning krävs tillstånd, s.k. nätkoncession för linje, enligt Ellagen. Vattenfall Eldistribution bjuder härmed till samråd enligt 6 kap miljöbalken kring rubricerad ledning.

Synpunkter och information som kan vara värdefull för det fortsatta arbetet lämnas senast onsdag den 18 mars 2020 via e-post eva.espling@sweco.se eller skriftligen till Eva Espling, Sweco Environment AB, Box 110, 901 03 Umeå.

Ytterligare information eller svar på frågor angående ansökningen lämnas av Eva, tel. 072-717 52 62, e-post: eva.espling@sweco.se.

Sista dag för synpunkter

18 mars 2020

Kontaktperson

Eva Espling

Telefon

072-717 52 62