Kvillinge-Dövestad

Vattenfall Eldistributions samråd i Kvillinge-Dövestad

Samråd avseende förlängd nätkoncession för linje för två parallella 132 kV kraftledningar mellan Kvillinge och Dövestad i Norrköpings kommun, Östergötlands län.

Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) avser att, för delar av befintliga kraftledningar, söka förlängt tillstånd (nätkoncession för linje) hos Energimarknadsinspektion (Ei). Inför ansökan om nätkoncession skall det enligt Ellagen och Miljöbalken hållas samråd och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) skall upprättas. Samråd genomförs nu enligt 6 kap 4 § Miljöbalken.

Ansökan avser fortsatt verksamhet som den ser ut i dag för de två ca 2,5 kilometer långa parallella delar av befintliga 132 kV kraftledningar, med beteckningarna ML2 S6 och ML2 S9, som går mellan ställverk MT26 Dövestad och Kvillinge. ML2 S6 och ML2 S9 är delar av det elnät som förser bland annat Norrköpings tätort och Bravikens pappersbruk mfl. med el.

Inför koncessionsansökan skall samråd genomföras med myndigheter, organisationer, berörda fastighetsägare samt andra som kan tänkas vara särskilt berörda varför en skriftlig inbjudan gått ut till dessa. Vattenfall vill med denna annons även informera och samråda med övriga som kan ha synpunkter på förlängningen av nätkoncessionen. I samrådsprocessen beaktas de synpunkter som inkommer och arbetas in i den kommande MKBn.

Kontakta miljökonsult Eva-Maria Arvidsson på Pöyry Sweden AB om du har frågor angående projektet och för beställning av samrådsunderlag, via e-post eva-maria.arvidsson@poyry.com eller på telefonnummer 073 698 88 50.

Vattenfall avser att hålla skriftligt samråd. Alla intresserade hälsas välkomna att komma in med synpunkter.
Synpunkter i samrådet ska senast den 15 februari 2016 lämnas skriftligen via e-post enligt ovan eller som brev till Pöyry Sweden AB, att. Eva-Maria Arvidsson, Box 1002, 405 21 Göteborg

Sista dag för synpunkter

15 februari 2016

Kontaktperson

Eva-Maria Arvidsson

Telefon

073 698 88 50