Laxede - Svartbyn

Samråd om nätkoncession för befintlig linje i Bodens kommun.

Vattenfall Eldistribution AB planerar att ansöka om nätkoncession för linje för en befintlig 150 kV kraftledning mellan Laxede och Svartbyn i Bodens kommun, Norrbottens län, och genomför nu samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken.

Den aktuella ledningssträckningen är befintlig varför något markarbete ej kommer att ske.

Inför ansökan om förlängd nätkoncession genomförs nu ett skriftligt samråd med länsstyrelsen i Norrbottens län, Bodens kommun, myndigheter, organisationer, allmänhet och särskilt berörda.

Projektets samrådshandling samt kartbilagor som beskriver sträckningens utformning och miljöpåverkan finns att ladda ner nedan.

Information och synpunkter som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet och lämnas senast den 15 januari 2018 till Sverige WSP AB, Att: Stina Segerström, Box 13033, 402 51 Göteborg eller e-post: stina.segerstrom@wsp.com.

Önskas ytterligare information, beställa samrådsunderlag eller få svar på frågor, kontakta Stina Segerström tel. 010 722 75 82 eller e-post: stina.segerstrom@wsp.com.

Sista dag för synpunkter

15 januari

Kontaktperson

Stina Segerström

Telefon

010 722 75 82