Liikavaara

Samråd för omdragning av 45 kV-kraftledning i Liikavaara.

Översiktskarta över ledningen

Bakgrund

Boliden Mineral AB som bedriver gruvverksamhet i Aitik utanför Gällivare avser att utöka sin gruvverksamhet så att den även omfattar byn Liikavaara. Den befintliga 45 kV-kraftledning som sträcker sig genom Liikavaara behöver därför dras om utanför det planerade gruvområdet. Vattenfall Eldistribution AB ämnar ansöka om nätkoncession för omdragning av ledningen.

Inför ansökan om tillstånd genomförs nu ett undersökningssamråd enligt miljöbalken 6 kap 24 § med berörd länsstyrelse, kommunen och enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Samrådet syftar till att utreda och behandla frågan om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Samrådet syftar också till att ge berörda och myndigheter tidig kunskap och möjlighet att lämna synpunkter som kan beaktas i det fortsatta arbetet.

Ledningen

Ledningen kommer att dras om längs med befintlig 150 kV-kraftledning och sedan återansluta till befintlig 45 kV-kraftledning öster om Liikavaara. Där ledningen viker ner öster om Liikavaara föreslås sträckningen följa fastighetsgränsen men här finns möjlighet till anpassningar till landskapets förutsättningar under det kommande arbetet. 

Där ny ledning går parallellt med befintlig ledning breddas befintlig kraftledningsgata med cirka 20 meter. Där ny mark tas i anspråk kommer ledningsgatan att bli cirka 36 meter bred.

Information och synpunkter

Information och synpunkter är en viktig grund för det fortsatta arbetet och lämnas senast den 28 juni 2019 till Elvira Lindström på Tyréns AB.

Skicka e-post till Elvira.lindstrom@tyrens.se eller brev till:
Tyréns AB
Att: Elvira Lindström
Smedjegatan 24
972 32 Luleå

Sista dag för synpunkter

28 juni 2019

Kontaktperson

Elvira Lindström

Telefon

010-451 92 91