Lindesberg

Vattenfall Eldistributions samråd i Lindesberg.

Samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken om ändring av befintlig 40 kV-luftledning söder om Lindessjön, Lindesbergs kommun.

Vattenfall Eldistribution AB utreder möjligheten att ersätta en mindre delsträcka av den befintliga 40 kV luftledningen mellan Lindesbergs och Guldsmedshyttans transformatorstationer, med jordkabel, vid Sörlunda i Lindesbergs kommun, Örebro län.

Lindesbergs kommun har för avsikt att exploatera det markområde där den aktuella delsträckan passerar. Kommunens intention är att detaljplanelägga markområdet för bostadsändamål. Att den befintliga delsträckan ersätts med jordkabel är en förutsättning för att kommunen ska kunna genomföra sina planer.

Inom ramen för aktuellt projekt studeras tre alternativa ledningssträckningar. Alternativen presenteras i bifogad kartbild. För närvarande utgör utredningsalternativ B förespråkat alternativ.

Dialogen med allmänheten är viktig för att på ett tidigt stadium förmedla information samt inhämta synpunkter om projektet. De synpunkter som kommer in under samrådet är mycket värdefulla och kommer tillsammans med annat utredningsmaterial att ligga till grund för projektets fortsatta utveckling.

Ett samrådsunderlag har tagits fram för att beskriva den aktuella verksamhetens lokalisering, utformning samt förutsedda miljöpåverkan utifrån idag kända förutsättningar.

Vattenfall Eldistribution AB inbjuder härmed till samråd enligt miljöbalken. Samrådsunderlag finns att ladda ner.

Önskas ytterligare information är ni välkomna att kontakta vår konsult Frida Gyllensten, WSP Sverige AB, antingen via E-post frida.gyllensten@wspgroup.se eller via telefon 010- 72 27 465.

Samrådsyttrande ska vara vår konsult tillhanda senast tisdagen den 27 oktober 2015. Det går bra att skicka yttrandet per post till WSP Environmental att: Frida Gyllensten, Box 13033 402 51 Göteborg eller via e-post till adressen ovan.

Sista dag för synpunkter

27 oktober 2015

Kontaktperson

Frida Gyllensten

Telefon

010- 72 27 465

Dokument att ladda ner

Samrådsunderlag Lindesberg

Karta 1