Lundby

Samråd om förlängd nätkoncession för befintlig linje i Västerås kommun.

Vattenfall Eldistribution AB planerar att ansöka om förlängd nätkoncession för linje för befintlig 150 kV kraftledning vi Lundby i Västerås kommun, Västmanlands län, och genomför nu undersökningssamråd enligt 6 kap 24 § miljöbalken.

Den aktuella ledningssträckningen är befintlig och något markarbete kommer ej att ske.

Inför ansökan om förlängd nätkoncession genomförs nu ett skriftligt samråd med Länsstyrelsen i Västmanlands län, Västerås kommun och särskilt berörda.

Projektets samrådshandling som beskriver sträckningens utformning och miljöpåverkan finns att laddas ner nedan.

Information och synpunkter som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet. Synpunkter lämnas senast 2018-04-20 till WSP Sverige AB, Att: Daniel Johansson, Box 13033, 402 51 Göteborg eller e-post: daniel.u.johansson@wsp.com.

Önskas ytterligare information, beställa samrådsunderlag eller få svar på frågor, kontakta Daniel Johansson, tel. 010-722 94 04 eller e-post: daniel.u.johansson@wsp.com.

Vattenfall Eldistribusion AB

Sista dag för synpunkter

20 april 2018

Kontaktperson

Daniel Johansson

Telefon

010-722 94 04