Måby-Arlanda

Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för en ombyggnation av en befintlig 70 kV (nominell spänning) kraftledning mellan Måby och Arlanda i Sigtuna kommun, Stockholms län.

Bakgrund

Sökandens befintliga 70 kV ledning ÄL9 S9 sträcker sig i sin helhet mellan station Måby och station Arlanda och består av både luftledning och markkabel. En del av sträckan med luftledning behöver flyttas och byggas om för att frigöra mark för Svenska kraftnäts nya ledning samt Arlandastad Projekt AB (Arlanda Holdings) antagna och pågående detaljplaner. Ledningen behöver flyttas och byggas om mellan station Måby och en stolpplats öster om Arlandabanan i höjd med Nybygget. Den befintliga luftledningen kommer sedan raseras på denna sträcka.

Samråd

Inför ansökan om nätkoncession genomför Vattenfall Eldistribution AB undersökningssamråd enl. 6 kap. 23-24§§ miljöbalken. Samrådet genomförs skriftligen med myndigheter och enskilda som berörs av verksamheten. Samrådsunderlag finns tillgängligt att ladda ner under dokument längst ned på denna sida.

Vid frågor gällande projektet kontakta ansvariga konsulter Elsa Einarsson (073–2618735) alternativt Jenny Wintzer (070-559 27 71)

Skriftliga synpunkter, i föreliggande samråd, önskas oss tillhanda senast 24 juni 2021 till:

sm_se_mabyarlanda@sweco.se

Alternativt
Sweco Sverige AB
Att: Elsa Einarsson
Hospitalsgatan 3B
60227 Norrköping

Sista dag för synpunkter

24 juni 2021

Kontaktperson

Elsa Einarsson, Sweco

Telefon

073-261 87 35

Dokument att ladda ner

Samrådsunderlag Måby-Arlanda