Målarberget

Vattenfall Eldistributions samråd i Målarberget.

Ny 130 kV kraftledning för att ansluta planerad vindkraftpark Målarberget till det befintliga elnätet, Norbergs kommun, Västmanlands län.

Vattenfall Eldistribution AB har fått i uppdrag att bygga en ny kraftledning i Norbergs kommun, Västmanlands län, i syfte att ansluta planerad vindkraftpark Målarberget till elnätet. Vindkraftparken planeras att byggas mellan Norberg och Avesta och anslutning av den nya ledningen kommer att ske till Vattenfall Eldistributions befintliga luftledning KL55 S3 som går mellan Norberg och Hedemora. Den befintliga 130 kV ledningen har en driftspänning på 138 kV och den nya ledningen kommer att anläggas och drivas med samma spänning.

Samråd

Inför upprättande av ansökan om tillstånd för ledningen genomförs samråd enligt miljöbalken, med syfte att informera berörda parter och inhämta synpunkter och information som kan påverka projektet. Utifrån genomfört stråksamråd har Vattenfall Eldistribution valt att förorda en sträckning för ledningen inom det mest lämpade stråket (se samrådsredogörelse, samrådsunderlag och kartor i menyn till höger).

Samråd genomförs härmed avseende förordad sträckning och Vattenfall Eldistribution vill återigen inhämta synpunkter och information inför det fortsatta arbetet. Vattenfall Eldistribution bjuder i detta skede in till ett öppet samrådsmöte i Avesta församlingsgård, Bruksgatan 1 i Avesta, onsdagen den 23 september. Samrådsmötet genomförs som ett öppet hus mellan klockan 17 och 19 med en föredragning klockan 18.

Önskar du ytterligare information går det bra att ladda ned det kompletta samrådsunderlaget och bilagda kartor till höger. Har ni ytterligare frågor går det bra att kontakta Hanna Markström eller Erik Pettersson på Sweco, telefon 08 692 59 87 respektive 08-714 32 04, e-post hanna.markstrom@sweco.se respektive erik.pettersson@sweco.se

Skriftliga synpunkter i samrådet lämnas till Hanna Markström eller Erik Petterson på ovan angivna e-postadresser eller till: Sweco Energuide AB, att. Hanna Markström, Box 34044, 100 26 Stockholm, senast den 5 oktober 2015.

Sista dag för synpunkter

5 oktober 2015

Kontaktperson

Hanna Markström

Telefon

08 692 59 87