Marstrand

Vattenfall Eldistributions samråd i Marstrand.

Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) planerar att markförlägga del av den befintliga 24 kV ledning TL228 till transformatorstation TT2281 Marstrand. Ledningssträckan som avses är delen på Instön och Koön.

Aktuell del av ledningen som samrådet avser är belägen inom Kungälv kommun i Västra Götalands län och används för elförsörjning av nätkunder i området kring Marstrand. Ledningen utgör den enda elmatningen till transformatorstation TT2281 Marstrand och är därför av stor vikt för den lokala elförsörjningen. Den planerade sträckningen följer länsvägen och är ca 3 km lång.

Inför ansökan om nätkoncession ska samråd genomföras i enlighet med 6 kap 4 § miljöbalken. Detta ska enligt miljöbalken i första hand ske med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Syftet med samrådet är framför allt att informera om det föreslagna projektet och att inhämta samrådsparternas synpunkter. De synpunkter som inkommer under samrådsprocessen ska beaktas i det fortsatta arbetet med koncessionsansökan och upprättandet av den miljökonsekvensbeskrivning (MKB), som biläggs tillståndsansökan till Energimarknads-inspektionen.

Önskas ytterligare information eller svar på frågor alt samrådsunderlag, kontakta Rino Hulth på Vattenfall, tel 070-3798484.

Synpunkter i samrådet lämnas skriftligen senast den 21 maj 2015 till Vattenfall Services Nordic AB, Rino Hulth, Gålsjö 397, 694 97 Rönneshytta eller via e-post till rino.hulth@vattenfall.com

Sista dag för synpunkter

21 maj 2015

Kontaktperson

Rino Hulth

Telefon

070-3798484