Munksund

Samråd avseende ansökan om koncession för en ny 150 kV ledning mellan befintlig 150 kV ledning (PL4 S3-4) och station PT46 Munksund i Piteå kommun.

Samrådskarta Munksund

Vattenfall Eldistribution AB uppdaterar och säkerställer det framtida regionnätet i Norr- och Västerbotten. En ny ledningsstruktur är därför aktuell i Piteå då station PT 44 Pitholm planeras att avvecklas och ledningarna istället ansluts till station PT 46 Munksund.

Den nya ledningsstrukturen föranleder en ansökan om nätkoncession för linje för en ny 150 kV ledning mellan befintlig 150 kV ledning PL4 S3-4 (vilken i dagsläget matas söderifrån från NT91 Rengård) och station PT46 Munksund. Ledningen kommer att bli ca 700 meter lång.

Den nya ledningen planeras att byggas i befintlig ledningsgata där det idag löper två st 40 kV ledningar (PL441, PL442). Dessa kommer att raseras om koncession för den planerade ledningen ges.

Vattenfall Eldistribution genomför nu samråd enligt 6 kap 4§ miljöbalken för aktuell ledning. Detta samråd sker med berörda myndigheter, fastighetsägare, närboende och allmänhet. 

Samrådshandling finns att hämta längre ned på sidan. Om ytterligare information önskas är ni välkomna att kontakta Peter Ögren, peter.ogren@ramboll.se eller 010-615 25 91.

Samrådsyttranden ska vara oss tillhanda senast den 10 februari 2018. Skicka dessa via e-post till peter.ogren@ramboll.se eller adressera brev till: Ramböll Sverige AB, att. Peter Ögren, Föreningsgatan 15 B, 981 32 Kiruna.

Sista dag för synpunkter

10 februari 2018

Kontaktperson

Peter Ögren

Telefon

010-615 25 91

Dokument att ladda ned

Samrådsunderlag Munksund