Nacka-Tollare

Vattenfall Eldistributions samråd i Nacka-Tollare.

Bakgrund
Vattenfall Eldistribution AB planerar att utföra åtgärder på befintliga 70 kV luftledningar vid Tollareområdet norr om Lännerstasundet i Nacka. Anledningen är NCC:s utbyggnadsplaner för bostäder m m i området. En ombyggnation av ledningarna krävs om utbyggnadsplanerna ska kunna genomföras i sin helhet. Nacka kommun har i detaljplanerna för området villkorat byggrätterna närmast ledningarna med ett krav på att ledningarna markförläggs och att den magnetiska fältstyrkan understiger 0,4 µT (mikrotesla).

Samråd
Inför ansökan om tillstånd (nätkoncession för linje) ska samråd genomföras i enlighet med 6 kap 4§ miljöbalken. Samråd genomförs med syfte att informera berörda parter och inhämta synpunkter och information som kan påverka projektet. Efter avslutat samråd utarbetas en samrådsredogörelse som utgör del av den miljökonsekvensbeskrivning som bifogas tillståndsansökan. Ansökan inlämnas till Energimarknadsinspektionen som är beslutande myndighet för denna typ av ärenden.

Vattenfall bjuder in till ett öppet samrådsmöte på NCC:s projektkontor i Tollare, Hedenströms väg 21, torsdagen den 19 november. Samrådsmötet genomförs som ett öppet hus mellan klockan 17 och 19.30. Vägbeskrivning till möteslokalen återfinns på karta till höger.

Ytterligare information
Önskar du ytterligare information går det bra att ladda ned det kompletta samrådsunderlaget och bilagda kartor till höger. Du är också välkommen att kontakta Johnny Carlberg på telefon 08-714 32 28, e-post johnny.carlberg@sweco.se eller Erik Pettersson på telefon 08-714 32 04, e-post erik.pettersson@sweco.se för att få information om projektet eller samrådsunderlaget per post. Det går även bra att kontakta Katrin Seuss på Vattenfall för att få information angående projektet på telefon 076-614 67 29, alternativt på katrin.seuss@vattenfall.com.

Välkommen att lämna synpunkter
Synpunkter lämnas till Johnny Carlberg på ovan angiven e-postadress eller till: Sweco Energuide AB, att. Johnny Carlberg, Box 34044, 100 26 Stockholm senast den 4 december 2015.

Sista dag för synpunkter

4 december 2015

Kontaktperson

Johnny Carlberg

Telefon

08-714 32 28