Nynäshamn-Solberga

Vattenfall Eldistribution AB planerar att spänningshöja befintliga 70 kV kraftledningar Nynäshamn-Solberga (med avgrening till Västerhaninge) och Västerhaninge-Solberga till 130 kV samt bygga om del av kraftledningen Nynäshamn-Solberga. Projektet berör Nynäshamns och Haninge kommuner, Stockholms län. Vattenfall Eldistribution AB genomför nu samråd enligt 6 kap. miljöbalken avseende de planerade åtgärderna.

Bakgrund

Stockholmsregionen växer och invånarantalet i regionen har ökat. En effekt av tillväxten i regionen är att behovet av kapacitet i elnätet ökar. Samtidigt ställer samhället idag allt högre krav på en tillförlitlig elförsörjning. För att möta kapacitetsbehovet och öka driftsäkerheten i nätet planerar Vattenfall konvertera regionnätet från 70 kV till 130 kV. En spänningshöjning innebär att man kan föra över mer energi i en och samma ledning.

Vattenfall Eldistribution har i området två befintliga 70 kV kraftledningar som berörs av planerade åtgärder, en på sträckan Nynäshamn-Solberga med avgrening till Västerhaninge och ytterligare en på sträckan mellan Västerhaninge och Solberga.

Projektet innebär att den första sträckan norrut från Nynäshamn byggs om vid sidan av befintliga ledningar, på ledningsstråkets östra sida. På denna sträcka går aktuell ledning parallellt med en annan av Vattenfalls ledningar, Kolbotten-Nynäshamn, som också kommer att byggas om. Denna ledning hanteras i ett separat samråd.

Vidare norrut upp till Solberga, och ut till avgreningen vid Västerhaninge, är det huvudsakligen fråga om spänningshöjning av befintlig ledning, vilket kan göras genom smärre åtgärder på befintlig ledning. På denna sträcka kommer ledningarna huvudsakligen att stå kvar i befintlig sträckning, med mindre justeringar och utbyte av vissa ledningskomponenter. Detta gäller även för ledningen Västerhaninge-Solberga.

Samråd Nynäshamn-Solberga, med avgrening till Västerhaninge
Vattenfall Eldistribution AB genomför nu undersöknings- och avgränsningssamråd för myndigheter, organisationer, markägare, allmänheten och enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten. Komplett samrådsunderlag finns att ladda ner längre ner på denna sida.

Kompletterande samråd Axelsberg
Till följd av ett nytt sträckningsförslag för ledningen Kolbotten-Nynäshamn, som också planeras att spänningshöjas, behöver ledningen Nynäshamn-Solberga eventuellt byggas om en något längre sträcka vid Axelsberg. Ett kompletterande samråd genomförs nu för denna sträcka. Information om detta finns att ladda ner längre ner på denna sida.

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 2020-08-24 till:
SM_SE_nynashamnsolberga@sweco.se

Alternativt:
Sweco Energy AB
Att: Henrik Hylén
Box 340 44
100 26 Stockholm

Kontaktuppgifter och övrig information
Under rådande omständigheter avseende Covid-19 har Vattenfall valt att inte hålla några öppna samrådsmöten. Vi vill dock betona möjligheten att ta kontakt med oss för eventuella frågor, stort som smått. Vi ska göra vårt bästa för att ge er all information ni behöver för att vara delaktiga i processen. Vi ser fram emot att höra från er!

Vid frågor gällande projektet kontakta ansvariga konsulter Jenny Wintzer, 070-559 27 71 eller Henrik Hylén, 076-865 30 94.

Sista dag för synpunkter

24 augusti 2020