Överby–Häggvik

Samråd om nätkoncession för linje för ombyggnation av två befintliga luftledningar mellan ställverken Överby och Häggvik i Sollentuna kommun.

Bakgrund till projektet

Vattenfall Eldistribution AB avser att ansöka om koncession (tillstånd) för två nya markförlagda ledningar, mellan ställverket i Överby och ställverket Häggvik i Sollentuna kommun.

Syftet med ombyggnationen är att möjliggöra för Svenska kraftnät att ersätta den nuvarande 220 kV ledningen med en ny 400 kV ledning, från Överby söder ut, ner till Kornåsen. Under förutsättning att Svenska kraftnät får tillstånd till ombyggnationen så kommer Vattenfall Eldistributions två befintliga luftledningar att ersättas med markkabelförbindelserna mellan Överby och Häggvik. I det fall Svenska kraftnät inte erhåller tillstånd för planerad ledning uteblir behovet av aktuell ombyggnation och de befintliga luftledningarna blir då kvar utan åtgärder.

Vattenfall Eldistributions ledningar fördelar el från stamnätsstationen Överby till Sollentuna och Järfälla kommuner och utgör nödvändiga reservvägar för elförsörjningen av Sundbyberg och Solna kommuner. De planerade markförlagda ledningarna konstrueras för att kunna spänningshöjas från dagens 77 kV (nominell spänning) till 132 kV (nominell spänning) i framtiden. Detta samråd och planerad koncessionsansökan avser därmed två markförlagda ledningar på vardera 132 kV samt rasering av de båda luftledningarna på den aktuella sträckan.

Samtidigt med detta samråd pågår Svenska Kraftnäts samråd för en planerad 400 kV ledning i samma område. Observera att det är två separata processer med separata samrådshandlingar och olika adresser för yttranden och frågor.

Samråd

För att få uppföra och driva en kraftledning krävs tillstånd (nätkoncession) enligt ellagen. Inför ansökan om tillstånd ska samråd genomföras enligt miljöbalken. I detta projekt har Vattenfall Eldistribution valt att genomföra ett kombinerat utrednings- och avgränsningssamråd med länsstyrelse, kommun och enskilda som kan tänkas bli berörda samt övriga statliga myndigheter, organisationer och den allmänhet som kan antas bli berörd. Samrådet sker i form av ett skriftligt samråd.

Information och synpunkter som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet.

De yttranden som kommer in under samrådet sammanställs och bemöts i en samrådsredogörelse som skickas till Länsstyrelse i Stockholms län. Samrådsredogörelsen är ett underlag för deras beslut om betydande miljöpåverkan. Samrådsredogörelsen kommer också att ingå i ansökningshandlingarna som ligger till grund för Energimarknadsinspektionens beslut. Vid inlämnandet blir samrådsredogörelsen en offentlig handling.  

Samrådsunderlag finns att ladda ner längst ned på denna sida.

Eventuella frågor i detta ärende besvaras av Eva Nilsson på telefonnummer 070-829 10 05 eller eva.nilsson@vattenmiljovarmland.se.

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 22 november 2020 till:

Eva Nilsson via epost till eva.nilsson@vattenmiljovarmland.se

alternativt via brev till Eva Nilsson, c/o Hushållningssällskapet, Ventilgatan 5D, 653 45 KARLSTAD

Sista dag för synpunkter

22 november 2020

Kontaktperson

Eva Nilsson

Telefon

070-829 10 05