Piteå

Samråd om tillstånd för nätkoncession för linje för befintlig 150 kV ledning mellan stationerna Bonäset, Stadsfjärden via Pitholm, till Munksund i Piteå kommun.

Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) ska ansöka om tillstånd (s.k. nätkoncession för linje) för befintlig 150 kV ledning mellan stationerna Bonäset, Stadsfjärden via Pitholm till Munksund i Piteå kommun. Den aktuella luftledningen är ca 12 km lång.

Ledningen utgör tillsammans med övrigt regionnät en av de viktigaste elkraftsmatningarna för Piteå stad inklusive betydande industrier och anläggningar i Piteå som t.ex. Smurfit Kappa och SCA Munksund.

Vattenfall Eldistribution AB genomför nu ett s.k. undersökningssamråd för berörd delsträcka enligt 6 kap 23-25 §§ miljöbalken. Ett sådant samråd sker vanligtvis enbart med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och särskilt berörda då syftet är att utreda om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP) samt samråda om den kommande miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Då aktuell ledning löper genom tätbebyggt område anser Vattenfall Eldistribution AB att en bredare samrådskrets bör inkluderas och väljer därmed att genomföra samrådet så att det även uppfyller kraven för ett avgränsningssamråd. Samråd sker därför med berörda myndigheter, organisationer, berörda fastighetsägare och allmänheten.

Ett samrådsmöte i form av öppet hus kommer att hållas i Nolia Konferens den 21 maj kl 17-19. Öppet hus innebär att ni är välkommen den tid som passar er. På plats finns möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter till företrädare för Vattenfall Eldistribution AB.

Ert samrådsyttrande ska vara oss tillhanda senast den 1 juni 2018. Skicka dessa via e-post till peter.ogren@ramboll.se eller adressera brev till: Ramböll Sverige AB, att. Peter Ögren, Föreningsgatan 15 B, 981 32 Kiruna.

Om ytterligare information önskas är ni välkomna att kontakta Peter Ögren, peter.ogren@ramboll.se eller 010-615 25 91.

Sista dag för synpunkter

1 juni 2018

Kontaktperson

Peter Ögren

Telefon

010-615 25 91

Dokument att ladda ner

Samrådsunderlag