Riddarhyttan-Kolsva

Samråd om förlängd nätkoncession för befintlig linje i Skinnskattebergs och Köpings kommuner.

Vattenfall Eldistribution AB planerar att ansöka om förlängd nätkoncession för linje för en befintlig 130 kV kraftledning mellan Riddarhyttan och Kolsva i Skinnskattebergs och Köpings kommuner, Västmanlands län, och genomför nu samråd enligt 6 kap 23-25 §§ miljöbalken.

Den aktuella ledningssträckningen är befintlig varför något markarbete ej kommer att ske.

Inför ansökan om förlängd nätkoncession genomförs nu ett skriftligt samråd med länsstyrelsen i Västmanlands län, Skinnskattebergs och Köpings kommuner och särskilt berörda.

Projektets samrådshandling samt kartbilagor som beskriver sträckningens utformning och miljöpåverkan finns att ladda ner nedan.

Information och synpunkter som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet och lämnas senast 4 maj 2018 WSP Sverige AB, Att: Anders Bergman, Dragabrunnsgatan 41A, 753 20 Uppsala, eller via e-post: anders.bergman@wsp.com

Önskas ytterligare information, beställa samrådsunderlag eller få svar på frågor, kontakta Anders Bergman, tel. 010 722 55 13 eller e-post: anders.bergman@wsp.com

 

Vattenfall Eldistribution AB

Sista dag för synpunkter

4 maj 2018

Kontaktperson

Anders Bergman

Telefon

010-722 55 13

Dokument att ladda ned

Samrådshandling

Kartor