Sala-Finnslätten

Vattenfall Eldistributions samråd i Sala-Finnslätten.

Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) planerar att bygga om befintlig kraftledning ÄL76 S4 mellan Sala och Finnslätten (Västerås). Ledningen behöver förstärkas och rustas upp vilket innebär att Vattenfall behöver anlägga en helt ny ledning mellan de båda transformatorstationerna.

Samråd
Det samråd om alternativa stråk som genomförts under maj och juni 2015 omfattade även anslutning av planerad vindkraftpark Norrberget till transformatorstationen i Sala. Anslutning av vindkraftparken omfattade dels nybyggnation av kraftledning, dels förstärkningsåtgärder på befintlig ledning ÄL3 S9. VKS Vindkraft Sverige AB som driver vindkraftprojektet har dragit tillbaka sin beställning av anslutning till elnätet. Arbetet med ledningen har därmed avslutats och denna del av projektet är inte längre aktuell. Vattenfalls avsikt är att rasera ledningen ÄL3 S9 mellan Sala och Krylbo, när den planerade ledningen mellan Sala och Finnslätten är färdigbyggd och tagen i drift. Detta samråd gäller nu endast ombyggnation av befintlig kraftledning mellan Sala och Finnslätten (Västerås).

Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) planerar nu enligt ovan att endast bygga om befintlig kraft-ledning ÄL76 S4 mellan Sala och Finnslätten (Västerås). Oavsett om Vindkraftparken Norrberget uppförs eller inte behöver denna ledning ersättas med en helt ny ledning mellan de båda transformatorstationerna ÄT39 (Sala) och RT25 (Finnslätten). Inför ansökan om nätkoncession för linje (tillstånd enligt ellagen att bygga och driva ledningen) genomförs samråd enligt miljöbalken. I tidigare samråd har olika alternativ på tänkbara stråk för ledningen studerats. Utifrån de upplysningar och synpunkter som inkommit i samrådet samt övriga förutsättningar föreslås nu att ledningen byggs om i befintlig sträckning mellan Sala och Finnslätten. Den planerade ledningen utförs för 145 kV spänning men kommer inledningsvis att drivas på samma spänningsnivå som nuvarande ledning, d.v.s. 70 kV.

Vattenfall bjuder in till två öppna samrådsmöten, ett på Kyrkbacksgården, Västra kyrkogatan 10 i Västerås den 13 oktober och ett i Direktörsbostaden vid Sala Silvergruva, Drottning Christinas väg i Sala den 14 oktober 2015. Mötena kommer att genomföras i form av öppet hus mellan klockan 17 och 20 med en presentation klockan 18.

Vattenfalls projektledare för ledningsprojektet är Therese Vuorela som kan nås på telefon 08-687 31 75 eller e post therese.vuorela@vattenfall.com.

Komplett samrådsunderlag finns att ladda ner via länkarna till höger. Där finns även det tidigare publicerade stråksamrådet och samrådsredogörelse som legat till grund för val av sträckning för fortsatt samråd. Du kan också kontakta Hanna Markström eller Erik Pettersson, telefon 08 692 59 87 respektive 08-714 32 04, e-post hanna.markstrom@sweco.se respektive erik.pettersson@sweco.se för att få samrådsunderlaget per post eller om du har några frågor.

Synpunkter ska vara oss tillhanda senast den 28 oktober 2015 och lämnas på adressen Sweco Energuide, att. Hanna Markström, box 34044, 100 26 Stockholm eller per e-post på adresserna ovan.

Sista dag för synpunkter

28 oktober 2015

Kontaktperson

Hanna Markström

Telefon

08 692 59 87