Sandselehöjderna

Inbjudan till samråd gällande ansökan om koncession för nya 150 kV-luftledningar, Sorsele och Storuman kommuner, Västerbottens län.

Bakgrund

Vattenfall Eldistribution AB avser att ansöka om nätkoncession (tillstånd) för fem nya 150 kV-luftledningar som syftar till att ansluta vindkraftpark Sandselehöjderna till elnätet:

  • Grundfors till Station alternativ 1 eller 2
  • Station alternativ 1 eller 2 till Sandberget
  • Station alternativ 1 eller 2 till Sikselberget
  • Station alternativ 1 eller 2 till Storliden
  • Station alternativ 1 eller 2 till Gammhemberget

För att få bygga och driftsätta en kraftledning krävs tillstånd, s.k. nätkoncession för linje, enligt Ellagen. Vattenfall Eldistribution bjuder härmed in till avgränsningssamråd enligt 6 kap. 29–32 §§ miljöbalken som är en del av tillståndsprocessen.

Samråd

Sökanden har valt att genomföra samrådet i två steg, se Figur 1. I detta första steg samråder Sökanden om flera alternativa utredningsstråk med myndigheter, föreningar, organisationer och samebyar. I detta skede finns inte några specifika sträckningar framtagna och det finns således inte några direkt berörda fastighetsägare. I detta steg sker därför samrådet med de parter som berörs på övergripande nivå och som således kan ha synpunkter om området i stort och de framtagna stråken. Annonsering görs för att inkludera allmänheten. I nästa steg samråder Sökanden om en föreslagen ledningssträckning som bolaget kan komma att söka koncession för, för respektive ledning. Då sker även samråd med berörda fastighetsägare och direkt berörda sakägare, förutom de som var med i första samrådet. I båda samrådsstegen kommer information och synpunkter som framkommer att ligga till grund för fortsatt arbete och kan leda till revideringar och justeringar. Under båda samråden sker annonsering i lokaltidningarna och samrådsunderlaget läggs upp på Sökandens hemsida.


Figur 1. Beskrivning av Vattenfall Eldistributions samrådsprocess för aktuella ledningar.

Synpunkter

Synpunkter och information som kan vara värdefull för det fortsatta arbetet lämnas senast fredag den 22 januari 2021 via e-post klara.brannstrom@sweco.se eller skriftligen till Klara Brännström, Sweco Environment AB, Box 110, 901 03 Umeå.

För ytterligare information eller svar på frågor angående ansökan kontakta Klara via e-post: klara.brannstrom@sweco.se eller telefon 070-354 39 77.

Sista dag för synpunkter

22 januari 2021

Kontaktperson

Klara Brännström

Telefon

070-354 39 77