Sånga-Lövstafjärden

Vattenfall Eldistribution AB planerar att spänningshöja befintlig 70 kV kraftledning mellan Sånga och skarvpunkt Lövstafjärden. Spänningshöjningen genomförs genom byggnation av en ny 130 kV kraftledning vilken ersätter befintlig 70 kV ledning. För dessa åtgärder genomförs nu samråd enligt 6 kap. miljöbalken. Projektet berör Ekerö och Stockholms kommuner i Stockholms län.

Karta med sträckningsförslag mellan Sånga och Lövstafjärden

Stockholmsregionen växer och invånarantalet i regionen ökar. En effekt av tillväxten i regionen är att behovet av kapacitet i elnätet ökar. Samtidigt ställer samhället idag allt högre krav på en tillförlitlig elförsörjning. För att möta kapacitetsbehovet och öka driftsäkerheten i nätet planerar Vattenfall Eldistribution att konvertera regionnätet från 70 kV till 130 kV.

Vattenfall Eldistribution har idag en 70 kV kraftledning mellan Sånga och skarvpunkt Lövstafjärden. Kraftledningen omfattar ca 6 km luftledning och ca 1 km sjökabel. Planerad spänningshöjning innebär byggnation av en ny 130 kV kraftledning i delvis ny sträckning och utförande. Kraftledningen planeras att utföras som luftledning för sträckan på land samt som sjökabel för sträckan över Lövstafjärden.

För aktuellt samråd har Vattenfall Eldistribution delat upp sträckan mellan Sånga och skarvpunkt Lövstafjärden i tre separata ledningsavsnitt som i sin tur omfattar två till tre ledningsalternativ vardera. Vidare omfattar respektive ledningsalternativ ett stråk och en sträckning. Stråken utgör det område som anläggande av ny 130 kV ledning avses utföras inom. Redovisade sträckningar utgör exempel på hur ledningen skulle kunna dras inom respektive stråk. Observera att slutligt val av ledningssträckning kan komma att skilja sig åt jämfört med inritade sträckningar. Om förändringar kommer att genomföras, hålls dessa inom stråken.

Samrådsparter i detta samråd kan välja att lämna allmänna synpunkter på hela samrådet men även på respektive ledningsalternativ. Samrådsparter har även möjlighet att förorda ledningsalternativ inom de olika ledningsavsnitten.

Samråd
Vattenfall Eldistribution inbjuder härmed till undersöknings- och avgränsningssamråd för myndigheter, organisationer, markägare, allmänheten och enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten.
Under rådande omständigheter avseende Covid-19 har Vattenfall Eldistribution valt att inte hålla några öppna samrådsmöten. Vi vill dock betona möjligheten att ta kontakt med oss för eventuella frågor, stort som smått. Vi ska göra vårt bästa för att ge er all information ni behöver för att vara delaktiga i processen. Vi ser fram emot att höra från er!

Vid frågor gällande projektet kontakta ansvariga konsulter Frida Tiger (076-854 78 10) eller Erik Sundqvist (072-450 50 46).

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 2021-10-01 till:
sangalovstafjarden@sweco.se

Alternativt:
Sweco Sverige AB
Att: Frida Tiger
Box 340 44
100 26 Stockholm

 

Sista dag för synpunkter

2021-10-01

Kontaktperson

Frida Tiger eller Erik Sundqvist