Sigtuna-Bålsta

Vattenfall Eldistribution AB planerar spänningshöjning av befintliga 70 kV kraftledningar till 130 kV samt byggnation av en ny 130 kV kraftledning Sigtuna – Bålsta. Projektet berör Sigtuna, Upplands-Bro och Håbo kommuner i Stockholm och Uppsala län. Vattenfall Eldistribution AB genomför nu samråd enligt 6 kap. miljöbalken avseende de planerade åtgärderna.

Bakgrund

Stockholmsregionen växer och invånarantalet i regionen har ökat. En effekt av tillväxten i regionen är att behovet av kapacitet i elnätet ökar. Samtidigt ställer samhället idag allt högre krav på en tillförlitlig elförsörjning. För att möta kapacitetsbehovet och öka driftsäkerheten i nätet planerar Vattenfall konvertera regionnätet från 70 kV till 130 kV. En spänningshöjning innebär att man kan föra över mer energi i en och samma ledning.

Vattenfall Eldistribution planerar att spänningshöja befintliga 70 kV ledningar mellan Sigtuna och Tjusta samt anlägga en ny 130 kV mellan Tjusta och Bålsta. Under hösten 2019 genomfördes samråd avseende spänningshöjning från Sigtuna till Håtuna. Sedan dess har förutsättningarna ändrats, varför Vattenfall Eldistribution nu planerar för spänningshöjning av ledningsnätet från Sigtuna till Bålsta.

Första delen av sträckan, som ingår i aktuell spänningshöjning, från Sigtuna till området vid Tjusta planeras befintliga 70 kV ledningar att spänningshöjas från 70 kV till 130 kV. På denna sträcka kommer ledningarna stå kvar i befintlig sträckning, med mindre justeringar och utbyte av vissa ledningskomponenter för att möjliggöra spänningshöjningen. Det kan också bli aktuellt med utbyte av enstaka stolpar. Från Tjusta till station Bålsta planeras byggnation av en ny 130 kV ledning, huvudsakligen parallellt med befintliga 70 kV ledningar.

Samråd

Vattenfall Eldistribution AB inbjuder härmed till undersöknings- och avgränsningssamråd för myndigheter, organisationer, markägare, allmänheten och enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten.

Under rådande omständigheter avseende Covid-19 har Vattenfall valt att inte hålla några öppna samrådsmöten. Vi vill dock betona möjligheten att ta kontakt med oss för eventuella frågor, stort som smått. Vi ska göra vårt bästa för att ge er all information ni behöver för att vara delaktiga i processen. Vi ser fram emot att höra från er!

Vid frågor gällande projektet kontakta ansvariga konsulter Frida Kjellin (076-854 78 10) eller Jenny Wintzer (070-559 27 71).

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 2021-02-12 till:
frida.kjellin@sweco.se

Alternativt:
Sweco Energy AB
Att: Frida Kjellin
Box 340 44
100 26 Stockholm

Samrådsunderlag från samrådet hösten 2019 hittar du här

Sista dag för synpunkter

12 februari 2021

Kontaktperson

Frida Kjellin