Sjösa

Omlokalisering av en delsträcka av befintlig 40 kV kraftledning.

Bakgrund

Vattenfall Eldistribution AB planerar att omlokalisera en delsträcka av befintlig 40 kV kraftledning ML818 i området norr om Sjösa i Nyköpings kommun, Södermanlands län. Ledningsåtgärden påkallas av att ledningens befintliga sträckning kommer i konflikt med byggnation av Ostlänken. Ledningsflytten har initierats av Trafikverket.

Aktuell ledning är av stor betydelse för en fungerande elförsörjning i regionen mellan Nyköping och Tystberga, omlokaliseringens syfte blir följaktligen att bibehålla en leveranssäker elförsörjning i området.

Lokalisering

En lokaliseringsutredning har genomförts och olika alternativ har tagits fram för flytten. Projektet och stråkalternativen beskrivs i samrådsunderlaget som kan laddas ner från denna sida.

Samråd enlig 6 kap miljöbalken

Inför tillståndsansökan genomförs samråd för att sprida information och ge berörda möjlighet att lämna synpunkter. Samrådet avser det utredningsområde och de stråk som tagits fram i projektet.

Synpunkter eller frågor

Synpunkter och information som kan vara värdefull för det fortsatta arbetet lämnas senast 27 januari 2020 via e-post amanda.martenssonkarrstedt@afry.com eller post till Amanda Mårtensson Kärrstedt, AFRY, Box 585, 201 25 Malmö.

Ytterligare information eller svar på frågor angående ansökningen lämnas av Amanda, tel. 010 – 505 17 63 eller e-post: amanda.martenssonkarrstedt@afry.com

Sista dag för synpunkter

27 januari 2020

Kontaktperson

Amanda Mårtensson Kärrstedt, AFRY

Telefon

010 – 505 17 63