Skogen-Kolhättan

Vattenfall Eldistribution AB avser att ansöka om förlängd nätkoncession för linje (tillstånd) avseende del av befintlig 45 kV- luftledning mellan Skogen och Kolhättan i Uddevalla kommun, Västra Götalands län.

Inför ansökan om nätkoncession genomför Vattenfall Eldistribution AB undersökningssamråd enl. 6 kap. 23-25§§ miljöbalken. Samrådet genomförs skriftligen med myndigheter och enskilda som berörs av verksamheten. Samrådsunderlag inkl. bilagor finns tillgängligt att ladda ner under Dokument längst ned på denna sida. Samrådet pågår t.om. 16 mars 2020.

Samrådet omfattar förnyat tillstånd för befintlig luftledning och Vattenfall samråder om att nuvarande sträckning och utformning av ledningen bibehålls.

Synpunkter lämnas till ansvarig konsult Erik Sundqvist antingen via post eller e-post:

Post

Sweco Energy AB
Att: Erik Sundqvist
Box 214
701 44 Örebro

E-post:

erik.sundqvist@sweco.se

Sista dag för synpunkter

16 mars 2020

Kontaktperson

Erik Sundqvist, Sweco