Skultorp

Samråd om ny nätkoncession för linje i Skultorp

Vattenfall Eldistribution AB planerar att bygga en ny 40 kV-ledning mellan transformatorstationen i Skultorp och någon av de befintliga ledningarna TL175 eller TL147 i Skövde kommun och Falköpings kommun, Västra Götalands län. Syftet med den planerade ledningen är att förstärka regionnätet i området runt Skultorp.

Samrådet inleds nu med samråd för tre alternativa stråk. De tre studerade stråken som sträcker sig söderut från Skultorp går främst genom jordbruks- och skogsmark samt efter vägar. Samtliga stråk möjliggör sträckningar både för markkabel och för luftledning. För den planerade kraftledningen kommer Vattenfall Eldistribution AB att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd).

Syftet med samrådet är framförallt att informera om det föreslagna projektet och att inhämta samrådsparternas synpunkter. De synpunkter som inkommer under samrådsprocessen ska beaktas i det fortsatta arbetet med nätkoncessionsansökan och upprättandet av den miljökonsekvensbeskrivning (MKB), som biläggs tillståndsansökan till Energimarknadsinspektionen. Det är viktigt att inhämta synpunkter från alla samrådsparter, varför föreslagna alternativ kommer att samrådas med länsstyrelsen, kommunen och enskilda, men även med övriga statliga myndigheter, organisationer och den allmänhet som kan antas bli berörda. Inkomna synpunkter tillsammans med annat utredningsmaterial kommer att ligga till grund för det alternativ som slutligen väljs.

Önskar du mer information kan du ladda ned samrådshandlingen och karta, som du finner längst ner på sidan.

Eventuella frågor i detta ärende besvaras av:
Birgitta Olanders, Tel: 070-627 86 66, E-post: birgitta.olanders@poyry.com
Bo-Erik Larsson, Tel: 070-589 09 28, E-post: bo-erik.larsson@poyry.com

Synpunkter i samrådet lämnas till Birgitta Olanders senast den 26 maj 2017. Skicka via mail till skultorp.ledning@poyry.com eller via post till Pöyry Sweden AB, Att. Birgitta Olanders, Box 1002, 405 21 Göteborg.

Sista dag för synpunkter

26 maj 2017

Kontaktperson

Birgitta Olanders

Telefon

070-627 86 66