Slottstorp-Spillersboda

Vattenfall Eldistributions samråd i Slottstorp - Spillerboda.

Bakgrund
Vattenfall Eldistribution äger en befintlig 70 kV ledning som går mellan Slottstorp och transformatorstationen i Spillersboda. Ledningen byggdes på 70-talet och försörjer ett större område från Spillersboda i väster till Kapellskär i öster. Närheten till skärgården gör området attraktivt för bebyggelse, vilket ställer krav på trygg och säker elförsörjning. Vattenfall Eldistribution har därför sett ett stort behov av att här förstärka och uppgradera elnätet till 130 kV, utöver befintlig 70 kV ledning.

Den nya ledningen byggs för 130 kV som ett led i Vattenfall Eldistributions långsiktiga arbete att öka kapaciteten och förstärka regionnätet samt att använda en spänningsnivå som är av internationell standard. Ledningen kommer dock till en början att drivas med 70 kV tills övrigt nät har uppgraderats till 130 kV-standard.

Ett utbyggnadsförslag har lokaliserats
Våren 2016 hölls ett samråd om alternativa stråk för den nya ledningen. Efter genomgång av inkomna yttranden valdes ett stråk; SS-parallell 70 kV. I stråket har ett utbyggnadsförslag för den nya ledningen lokaliserats norr om och parallellt med befintlig 70 kV ledning. I det samrådsunderlag som nu har tagits fram beskrivs bl.a. förutsättningar och den påverkan en 130 kV ledning i utbyggnadsförslaget bedöms ha på olika intressen, men även vilken påverkan som sker på dessa under den tidsperiod som ledningen drivs med 70 kV.

Vid planering av nya ledningar eftersträvar Vattenfall Eldistribution att i möjligaste mån undvika närboende, konkurrerande intressen och bevarandevärden. Då det ofta förekommer en mängd olika intressen i vår miljö, varav vissa är förenliga med planerad ledning medan andra inte är det, behöver en avvägning göras. Beskrivning av utbyggnads-förslaget och dess bedömda påverkan på befintliga intressen, kartunderlag samt ytterligare information om projektet finns i samrådsunderlaget som finns att ladda ner under "Dokument att ladda ner" längst ned här på sidan.

Vad händer nu?
Inför ansökan om tillstånd (nätkoncession för linje) ska samråd genomföras i enlighet med 6 kap 4 § miljöbalken. Samråd kring utbyggnadsförslag genomförs nu med myndigheter, organisationer, fastighetsägare och övriga som kan antas bli särskilt berörda av projektet. Ett öppet hus kommer att hållas den 26 april kl. 17:00-20:00 och en presentation kl. 18 i Spillersboda IF Norrteljes klubblokal vid bandyplanen, Stubboda 101, 761 97 Norrtälje. Vi som arbetar med projektet kommer då att finnas på plats och informera om planerna och svara på frågor.

Dina synpunkter är viktiga
Alla synpunkter är viktiga för vårt fortsatta arbete. Vi tar tacksamt emot era skriftliga synpunkter senast den 23 maj. De skickas till: ÅF att. Jan Halvarson, 169 99 Stockholm, alternativt via e-post till: jan.halvarson@afconsult.com.

Önskar du mer information kan du ladda ner samrådshandlingen som du finner nedan. För ytterligare information, eller med önskemål om att få samrådsunderlaget hemskickat, kontakta gärna Jan Halvarson på telefon 070-279 78 35 eller e-post enligt ovan.

Fortsatt arbete
Efter att Vattenfall Eldistribution tagit del av inkomna synpunkter tas de, tillsammans med tekniska, miljömässiga och ekonomiska aspekter, i beaktande inför val av slutlig ledningssträckning. En miljökonsekvensbeskrivning för planerad ledning tas fram under våren/sommaren 2017 och biläggs koncessionsansökan som beräknas att bli inlämnad sommaren 2017.

Sista dag för synpunkter

23 maj 2017

Kontaktperson

Jan Halvarson

Telefon

070-279 78 35