Solna

Förstärkning av regionnätet i Solna

Vattenfall förstärker och markförlägger delar av elnätet i Solna för att möta behovet av pågående och kommande exploateringsplaner i kommunen. Som en följd av inkomna synpunkter i det samråd som genomfördes för projektet under vintern 2015/2016 genomför Vattenfall nu kompletterande samråd för projektet.

En ny ledningssträckning har tagits fram för delprojekt Södra Solna som ett resultat av inkomna synpunkter från Trafikverket, det kompletterande samrådet avser ny framtagen ledningssträckning.

Bakgrund

I Solna stad pågår och planeras omfattande exploateringsprojekt. För att möta energibehovet krävs det att Vattenfall utökar regionnätet i kommunen, särskilt till de södra delarna, där bland annat ett nytt sjukhus inom kort öppnar med en omfattande forskningsanläggning. Detta innebär att tidplanen för att förstärka elnätet är mycket pressad. I samband med detta planeras också en befintlig luftledning i Järvaområdet att raseras och ersättas med en markförlagd kabel för att möjliggöra bostadsexploatering på Järvafältet. Den sistnämnda åtgärden utgör en del av det övergripande projektet Stockholms Ström.

För att göra åtgärderna mer överskådliga har Vattenfall valt att dela upp dessa i två delprojekt som benämns Järva och Södra Solna.

Delprojekt Järva innebär att en luftledning (driftspänning 77 kV) mellan en anslutningspunkt i höjd med Silverdal och transformatorstationen (stationen) Järva kan raseras och att en ny markförlagd ledning byggs mellan station Järva och station Galoppvägen samt mellan station Galoppvägen och Silverdal. Den markförlagda ledningen förbereds för att kunna ingå i ett framtida nät med 138 kV i driftspänning, som kommer bli ny standard i delar av Stockholmsområdet. Till en början kommer dock ledningen att användas med driftspänning 77 kV.

Delprojekt Södra Solna innebär två nya markförlagda ledningar. Den ena ledningen planeras gå mellan befintlig station Galoppvägen och en planerad ny station vid Solnavägen, medan den andra ledningen ska gå mellan station Galoppvägen och station Oskarsrogatan. Mellan Galoppvägen och Solnavägen planeras de båda ledningarna samförläggas. Även ledningarna i delprojekt Södra Solna kommer konstrueras för 138 kV men inledningsvis drivas med 77 kV.

Tidplanen är mycket pressad för samtliga planerade ledningar på grund av en kraftig exploatering i kommunen (bl.a. ett nytt sjukhus med omfattande forskningsanläggning i södra Solna). De södra delarna av kommunen har därför ett tydligt behov av förstärkning.

Tidigare samråd

Vattenfall har utrett ett flertal alternativa sträckningar för båda delprojekten. Formellt samråd för hela projektet enligt 6 kap. 4 § miljöbalken inleddes under hösten 2015. Mot bakgrund av det genomförda samrådet valde Vattenfall att förorda ett antal sträckningar och därefter, under vintern 2015/2016, att genomföra ett fortsatt samråd avseende de förordade sträckningarna. Samrådsunderlagen från de tidigare samråden, inklusive kartor över samrådda och förordade ledningssträckningar, finns att ladda ner längst ned på sidan.

Föreliggande samråd

I samrådet för projektet som genomfördes under vintern 2015/2016 inkom synpunkter från Trafikverket gällande då förordade sträckningar under trafikplats Järva krog. Synpunkterna gällde lämpligheten till förläggning under trafikplatsen som utgör riksintresse för infrastruktur. Vid samrådet framkom även att Trafikverket har planer på att bygga om befintlig gång- och cykelväg längs med E4:an mellan Kista och Norrtull. Ambitionen från Trafikverkets sida är att bygga ett så kallat snabbcykelstråk med högre trafiksäkerhet och utrymme för fler trafikanter än idag. För passage av trafikplats Järva krog planerar Trafikverket att bygga en cykelbro över Bergshamraleden. 

Vattenfall har som en följd av inkomna synpunkter från Trafikverket utrett en ny sträckning vid trafikplatsen för delprojekt Södra Solna. Sträckningen är en justering av tidigare förordad sträckning Alternativ A mellan Galoppvägen och Solnavägen. För passage av Bergshamraleden finns två möjligheter, antingen schaktfri metod (borrning) under vägen eller förläggning över vägen i den cykelbro som Trafikverket planerar. En karta (benämnd ”Karta föreliggande samråd”) med ny framtagen sträckning finns att ladda ner längst ned på sidan. Mer information om den nya sträckningen finns i det bilagda dokumentet ”Alternativbeskrivning ny sträckning”. Dokumentet finns att ladda ner längst ned på sidan.

Vattenfall har även valt att förorda en annan (tidigare samrådd) sträckning för delprojekt Järva mellan Galoppvägen och Silverdal för att undvika passage med trafikplats Järva krog. Sträckningen som nu förordas för delprojekt Järva benämndes i tidigare samrådsunderlag som Alternativ A.

Inför upprättande av ansökningar om tillstånd för planerade kraftledningar genomför Vattenfall nu kompletterande samråd, enligt 6 kap. 4 § miljöbalken, avseende de justerade ledningssträckningarna enligt ovan. Samrådets syfte är att informera berörda parter och inhämta synpunkter och information som kan påverka projektet.

Ytterligare information och kontakt

Har du några frågor eller funderingar går det bra att kontakta Karin Klartell eller Jenny Wintzer på Sweco Energuide AB, telefon 08-692 55 59 respektive 08-714 32 13, e-post jarva@sweco.se.

Synpunkter i samrådet lämnas till Karin Klartell på ovan angiven e-postadress eller till: Sweco Energuide AB, att. Karin Klartell, Box 34044, 100 26 Stockholm., senast den 21 november 2016.

Sista dag för synpunkter

21 november 2016

Kontaktperson

Karin Klartell

E-postadress

jarva@sweco.se

Telefon

08-692 55 59