Stenkullen – Stenungsund

Vattenfall Eldistribution AB avser att ansöka om förlängd nätkoncession (tillstånd) för bibehållande av befintlig 132 kV luftledning mellan Stenkullen och Stenungsund i Lerums-, Ale-, Kungälvs- och Stenungsunds kommuner, Västra Götalands län.

Inför ansökan om nätkoncession genomför Vattenfall Eldistribution AB undersökningssamråd enl. 6 kap. miljöbalken. Samrådet genomförs skriftligen med myndigheter och enskilda som berörs av verksamheten. Samrådsunderlag inklusive bilagor finns tillgängliga längst ner på denna sida. Samrådet pågår till och med den 25 september 2020.

Synpunkter lämnas senast den 25 september till ansvarig konsult Elsa Einarsson antingen via post eller e-post:

Post:
Sweco Energy AB
Att: Elsa Einarsson
Box 340 44
100 26 Stockholm

E-post:
elsa.einarsson@sweco.se

Sista dag för synpunkter

25 september 2020

Kontaktperson

Elsa Einarsson